Cenové modely a SLA pro sdílené služby datových center

Název práce: Cenové modely a SLA pre zdieľané služby dátových centier
Autor(ka) práce: Štefek, Ivan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Voříšek, Jiří
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca Cenové modely a SLA pre zdieľané služby dátových centier má za svoj cieľ stanoviť najlepšie osvedčené postupy, takzvané "best practices" tvorby SLA a ceny za služby dátového centra. Prácu som tematicky rozdelil na dve časti, teoretickú a analytickú časť. V teoretickej časti oboznámim čitateľa so základnými pojmami ako je outsourcing, dôvody a riziká jeho využívania. Popíšem základné modely poskytovania IT služieb a takisto modely pre tvorbu ceny za služby tak, ako ich popisuje literatúra. Popritom, sa tiež zameriam na dátové centrá, ich kategorizáciu TIER a jednotlivé kvalitatívne ukazovatele. Analytická časť je postavená na analýze informácií, ktoré som získal na základe rozhovoru s odborníkmi, ktorí pracujú pre najväčšie spoločnosti prevádzkujúce dátové centrá v Českej republike. Na základe týchto informácií som sa pokúsil zostaviť najlepšie postupy pre tvorbu cenových modelov pre služby dátového centra, ktoré sa v praxi naozaj používajú. Konkrétne ide o služby server housingu, server hostingu a virtual server hostingu. Taktiež k týmto službám vytvoriť SLA, ktoré bude možné využiť prevádzkovateľmi dátových centier v Českej republike.
Klíčová slova: SLA; TIER; Dátové centrum; Cenový model; Virtual server hosting; Server hosting; Server housing; IT služba; IT outsourcing
Název práce: Cenové modely a SLA pro sdílené služby datových center
Autor(ka) práce: Štefek, Ivan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Voříšek, Jiří
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce Cenové modely a SLA pro sdílené služby datových center má za cíl stanovit nejlepší osvědčené postupy, takzvané "best practices" pro tvorbu SLA a ceny za služby datového centra. Práce je rozdělená tematicky na dvě části, teoretickou a analytickou část. V teoretické části obeznámím čitatele se základním názvoslovím jako je outsourcing, důvody a rizika jeho využívaní. Popíši základní modely poskytování IT služeb a taktéž modely pro tvorbu ceny za služby tak, jak jich popisuje literatura. Přitom, se zaměřím na datová centra, kategorizaci TIER a jednotlivé kvalitativní ukazovatele. Analytická část je postavená na analýze informací, které jsem získal na základě rozhovoru s odborníky, kteří pracují pro největší společnosti provozující datová centra v České republice. Na základě těchto informací jsem se pokusil sestavit nejlepší postupy pro tvorbu cenových modelů pro služby datového centra, které se v praxi reálně používají. Konkrétně jde o služby server housingu, server hostingu a virtual server hostingu. Taktéž k službám vytvořím SLA, které bude možné využít provozovatelem datových center v České republice.
Klíčová slova: SLA; TIER; datové centrum; server housing; IT outsourcing; cenový model; virtual server hosting; server hosting; IT služba
Název práce: Price models and SLA for shared services of data centers
Autor(ka) práce: Štefek, Ivan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Voříšek, Jiří
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Thesis Price models and SLA for shared services of data centers has as objective to establish best practice, so-called "best practices" of SLA and price models for data center services. Work is divided into two parts, theoretical and practical part. The theoretical section is wants to familiarize the reader with the basic concepts such as outsourcing, reasons and risks of use. I describe the base models for providing IT services as well as pricing models for services as described in the literature. I will focus on data centers and TIER standard categorization, too. The practical part is based on an analysis of information that I got from an interview with the experts working for the biggest data center companies in the Czech Republic. Based on this information, I tried to compile the best practices for creating pricing models for data center services that are actually used in practice. Specifically, the server housing, server hosting and virtual server services. Also, for these services create an SLA that can be used by some data center company in the Czech Republic.
Klíčová slova: SLA; TIER; data center; price model; virtual server hosting; server hosting; server housing; IT service; IT outsourcing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2012
Datum podání práce: 12. 12. 2012
Datum obhajoby: 6. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35811/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: