Nástroje Business Intelligence jako Open Source

Název práce: Nástroje Business Intelligence jako Open Source
Autor(ka) práce: Filipčík, Zdeněk
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Novotný, Ota
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje problematiku výběru Business Intelligence nástrojů distribuovaných pod licencí open source. Hlavním cílem práce je porovnání jednotlivých nástrojů ve všech vrstvách architektury Business Intelligence. Úvodní část je zaměřena na definici klíčových pojmů pojednávaného tématu. Poskytuje čtenáři nutný teoretický základ pro pochopení souvislostí uváděných v teoretické části, která se věnuje samotnému porovnávání nástrojů prováděných dle stanovené metodiky. Nástroje jsou vybírány a porovnávány pomocí předem stanovených kritérií. Poté je každý nástroj představen a slovně i bodově porovnán s ostatními. Na závěr každé porovnávané skupiny nástrojů je uvedeno jejich konečné hodnocení a doporučení. Tato práce má poskytnout informační základ nutný pro výběr správného nástrojů pro vytvoření kompletní řešení BI.
Klíčová slova: datové sklady; reporting; OLAP; business intelligence; open source software; ETL
Název práce: Open source Business Intelligence tools
Autor(ka) práce: Filipčík, Zdeněk
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Novotný, Ota
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master's thesis focuses on the issues of selecting the Business Intelligence tools distributed under open source licenses. The main objective of this work is to compare the different instruments in all layers of the Business Intelligence architecture. The first part is focused on the definition of key concepts of the main topic. Provides necessary theoretical basis for understanding the context used in the practical part, which is dedicated to comparison tools realized according to the established methodology. These tools are selected and compared with predetermined criteria. Then each tool is introduced and verbally and numerically compared with others. At the conclusion of each comparison group of instruments referred to their final assessment and recommendations. This work is intended to provide the information base needed to select the proper tools to create a complete BI solution.
Klíčová slova: ETL; business intelligence; reporting; OLAP; open source software; data warehouse

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 6. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34492/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: