Rakouská teorie hospodářského cyklu: empirická evidence pro dlouhé období

Název práce: Rakouská teorie hospodářského cyklu: empirická evidence pro dlouhé období
Autor(ka) práce: Komrska, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Zemplinerová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je empiricky testovat schopnost rakouské teorie hospodářského cyklu (ABCT) vysvětlit hospodářské fluktuace v USA za období 1971 -- 2009. Dataset za uvedené období obsahuje sérii šesti hospodářských cyklů podle klasifikace NBER, včetně poslední krize z let 2007 -- 2009. Práce metodologicky navazuje na analýzu Wainhouse (1984), Keelera (2001) a Bjerkenese et al. (2010), přičemž hlavním nástrojem empirické analýzy jsou Grangerova kauzalita a funkce odezvy. V hlavním okruhu hypotéz nacházím významnou empirickou evidenci ve prospěch vlivu úrokové míry na strukturu produkce. Doplňkový okruh hypotéz, postavený na aproximaci odchylky přirozené a tržní úrokové míry pomocí sklonu výnosové křivky, vykazuje celkově slabší vypovídací schopnost, nicméně obsahuje vůbec první empirickou ilustraci Garrisonovy verze ABCT.
Klíčová slova: výnosová křivka; přirozená úroková míra; Grangerova kauzalita; Rakouská teorie hospodářského cyklu; funkce odezvy; VAR
Název práce: The Austrian business cycle theory: empirical evidence
Autor(ka) práce: Komrska, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Zemplinerová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to empirically investigate the explanatory power of Austrian business cycle theory. My dataset consists of US quarterly time series within the period between 1971 and 2009. As regards the NBER classification, this dataset covers six complete business cycles, including the recent global financial crisis. Following Wainhouse (1984), Keeler (2001) and Bjerkenes et al. (2010) I use Granger causality as one of the primary tools of the analysis. Moreover I also add Impulse response functions to discover the direction of observed relationships. As regards my primary group of hypotheses I found significant empirical evidence for the connection between changes in interest rate and structure of production. The secondary group of hypotheses is less successful; however I found the very first empirical illustration of Garrison's version of ABCT.
Klíčová slova: yield curve; natural rate of interest; impulse response functions; VAR; Granger causality; Austrian business cycle theory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2012
Datum podání práce: 4. 1. 2013
Datum obhajoby: 7. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39074/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: