Vliv online uživatelských hodnocení na poptávku po PC a video hrách

Název práce: Vliv online uživatelských hodnocení na poptávku po PC a video hrách
Autor(ka) práce: Veselá, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mičúch, Marek
Oponenti práce: Hurník, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce zkoumá vliv online uživatelských hodnocení, vyjádřených v 5 hvězdičkovém systému hodnocení, na poptávku po počítačových a video hrách na týdenních datech sesbíraných ze serveru www.amazon.co.uk za období 2000 - 2012. Práce přispívá k diskuzi, která probíhá mezi zastánci teorie superstar a teorie dlouhého ocasu. Panelová struktura datového souboru poukázala na použití metody pevných efektů pro odhad základního i rozšířeného modelu. Oba odhady prokázaly negativní vliv počtu přidělených hvězd na umístění na žebříčku prodejnosti. Základní model určil vliv jednotkové změny počtu přidělených hvězd na umístění o 9 pozic v opačném směru, rozšířený model odhadl tuto změnu na 10 pozic. Odhad pomocí kvantilové regrese také potvrdil negativní vliv hvězd na umístění. Vliv je nejsilnější pro nejnižší kvantil vysvětlované proměnné (tau = 0,05) reprezentující 5 % nejprodávanějších titulů, kde jednotková změna počtu hvězd vyvolá změnu umístění o 35 pozic v opačném směru. S rostoucími kvantily tento vliv klesá až k nule. Tím je prokázáno, že na trhu počítačových a video her online uživatelská hodnocení přispívají k efektu superstar.
Klíčová slova: superstar efekt; kvantilová regrese; video hry; panelová data; teorie dlouhého ocasu
Název práce: Impact of online user reviews on demand for PC and video games
Autor(ka) práce: Veselá, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mičúch, Marek
Oponenti práce: Hurník, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis examines impact of online user reviews, expressed in 5-star rating system, on demand for PC and video games. Used weekly data are collected from www.amazon.co.uk for period 2000 - 2012. The thesis contributes to discussion which takes place between supporters of superstar theory and supporters of long tail theory. Panel structure of the dataset referred to application of fixed effects model for estimation of basic and extended model. Both estimates proved negative influence of assigned number of stars on sales rank. Basic model estimated influence of one unit change of stars on rank by 9 positions, extended model estimated this change to be 10 positions. Quantile estimate also proved negative influence of stars on sales rank. The influence is strongest for the lowest quantile of dependent variable (tau = 0,05) representing 5 % best-selling titles, where one unit change of stars causes change of 35 positions in opposite direction. With increasing quantiles this influence decreases to zero. It proves that within the market for PC and video games online user reviews contribute to superstar effect.
Klíčová slova: quantile regression; panel data; long tail theory; superstar effect; video games

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 3. 2012
Datum podání práce: 30. 8. 2012
Datum obhajoby: 7. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37219/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: