Srovnání účetní závěrky dle IFRS a české legislativy a dopady na finanční analýzu

Název práce: Srovnání účetní závěrky dle IFRS a české legislativy a dopady na finanční analýzu
Autor(ka) práce: Hofmannová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Strouhal, Jiří
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je srovnání účetní závěrky sestavené v souladu s českými účetními předpisy a IFRS. Teoretická část práce se zaměřuje na rozbor a porovnání požadavků kladených na účetní výkazy českými účetními předpisy a IFRS s vytyčením klíčových rozdílů mezi oběma účetními systémy. Pozornost je věnována úpravě vykazování nejvýznamnějších skupin aktiv a závazků a jejich oceňování. Praktická část se zabývá srovnáním vypovídací schopnosti konkrétních účetních závěrek vypracovaných na základě českých účetních předpisů a IFRS. Na příkladu společnosti České dráhy, a.s. je popsáno, jak se změna účetního výkaznictví projeví v obrazu finanční situace a výkonnosti společnosti. Praktická část se nejprve věnuje vyhodnocení změn v hodnotách absolutních ukazatelů, jež přímo vycházejí z účetních výkazů. Následně je pojednáno o dopadu přechodu na IFRS na výstupy elementárních metod finanční analýzy. Hodnocena je rovněž vypovídací schopnost účetních výkazů z hlediska jejich formátu a obsahu.
Klíčová slova: finanční analýza; IFRS; účetní závěrka; české účetní předpisy
Název práce: The comparison of the financial statements presented in accordance with Czech Accounting Standards and with IFRS and impact on the financial analysis
Autor(ka) práce: Hofmannová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Strouhal, Jiří
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to compare the financial statements presented in accordance with Czech Accounting Standards and with IFRS. The theoretical part is focused on the analysis and comparison of the requierements of IFRS and Czech Accounting Standards on the financial statements with emphasis on crucial differences between the two accounting systems. The main focus of the theoretical part is concentrated on the presentation and measurement of the most significant assets and liabilities. The second part deals with the comparison of the informative value of the financial statements prepared in accordance with Czech Accounting Standards and IFRS. It describes the impact of different accounting system on the picture of the financial situation and company performance on the example of České dráhy, a. s. This section begins with the evaluation of changes in values of absolute indicators based directly on the financial statements. The final part clarifies the effects of the transition on IFRS on results of methods of financial analysis. The evaluation of the format and contents of the financial statements is also included.
Klíčová slova: Czech Accounting Standards; IFRS; financial statements; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2012
Datum podání práce: 2. 1. 2013
Datum obhajoby: 7. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35691/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: