Potenciál polymetalických konkrecí mořského dna

Název práce: Potenciál polymetalických konkrécií morského dna
Autor(ka) práce: Tormová, Lucia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Antonín
Oponenti práce: Hadrabová, Alena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Polymetalické konkrécie oceánskeho dna sú jedným z hlavných typov hlbokomorských nekonvenčných rudných zdrojov. Oceánske ložiská surovín predstavujú potenciálny zdroj rady kovov, ktorých pevninské ložiská v najbližšej budúcnosti majú obmedzenú životnosť. Proces geologického prieskumu oceánskeho dna sa dá považovať za počiatok kvalitatívne novej etapy v procese získavania nerastných surovín. Pokračovanie prebiehajúcich prác na ložisku polymetalických konkrécií v zóne Clarion-Clipperton je považované za vážnu úlohu do roku 2025, so zreteľom na pokrok vo vytvorení účinnej ťažobnej jednotky a aplikácií moderných technológií pre extrakciu hlavných kovov : mangánu, niklu, medi a kobaltu. Predpokladom racionálneho využívania oceánskych zdrojov je ochrana prírodného oceánskeho prostredia. Skúmaná je efektívnosť projektu ťažby polymetalických konkrécií v konkrétnom ložisku zóny Clarion-Clipperton, ktorá je priskumnou oblasťou organizácie IOM, v rozsahu ročnej ťažby 2,2 Mt mokrých konkrécií pre rok 2025.
Klíčová slova: Interoceanmetal; výška ročnej ťažby; hlbokomorské nerastné zdroje; zóna Clarion-Clipperton; polymetalické konkrécie
Název práce: Potenciál polymetalických konkrecí mořského dna
Autor(ka) práce: Tormová, Lucia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Antonín
Oponenti práce: Hadrabová, Alena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Polymetalické konkrece oceánského dna jsou jedním z hlavních typů nekonvenčních rudných zdrojů. Oceánské ložiska surovin představují potenciální zdroj řady kovů, jejichž pevninská ložiska v nejbližší budoucnosti mají omezenou životnost. Proces geologického průzkumu oceánského dna se dá považovat za počátek kvalitativně nové etapy v procesu získávání nerostných surovin. Pokračování probíhajících prací na ložisku polymetalických konkrécií v zóně Clarion-Clipperton je považováno za vážný úkol do roku 2025, se zřetelem na pokrok ve vytvoření účinné těžební jednotky a aplikací moderních technologií pro extrakci hlavních kovů: manganu, niklu, mědi a kobaltu. Předpokladem racionálního využití oceánských zdrojů je ochrana přírodního oceánského prostředí. Zkoumaná je efektivita projektu těžby polymetalických konkrécií v konkrétním ložisku zóny Clarion-Clipperton, která je průzkumnou oblastí organizace IOM -- v rozsahu roční těžby 2,2 Mt mokrých konkrécií pro rok 2025.
Klíčová slova: polymetalické konkrece; hlubokomořské nerostní zdroje; Interoceanmetal; výše roční ťěžby; zóna Clarion-Clipperton
Název práce: The potential of deep seabed polymetallic nodules
Autor(ka) práce: Tormová, Lucia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Antonín
Oponenti práce: Hadrabová, Alena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The deep seabed polymetallic nodules are one the major types of deep-sea ore resources. Oceanic deposits of these raw materials represent a potential source of numerous metals that are in short supply on the land-base deposits at the nearest future. The process of geological survey to the deep ocean floor is considered to be an onset of a quantitatively new stage in the process of mineral resource extraction. Continuation of the on-going work on polymetallic nodule deposits within the Clarion-Clipperton Zone is regarded as a serious task to be undertaken over a period until the year 2025, with a due consideration to advance in designing of an efficient mining unit and application of modern processing technologies for extraction of major metals : manganese, nickel, cobalt and copper. A prerequisite of a rational management of oceanic resources is the preservation of natural oceanic environment. Considered is the extraction's profitability of a concrete deposit within the Clarion-Clipperton Zone, which is the exploration area of the IOM, with annual production scale of 2.2 Mt of wet nodules for the year 2025.
Klíčová slova: Interoceanmetal; annual production scale; Clarion-Clipperton Zone; deep seabed mineral resources; polymetallic nodules

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2012
Datum podání práce: 21. 12. 2012
Datum obhajoby: 11. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36748/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: