Samosprávné podniky v Argentině jako sociální hnutí

Název práce: Samosprávné podniky v Argentině jako sociální hnutí
Autor(ka) práce: Virtová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Němec, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl zpracovat případovou studii samosprávných podniků vznikajících v Argentině po ekonomické krizi v roce 2001. V práci je analyzován především konfliktní vznik, aktéři a organizace hnutí samosprávných podniků. Pozornost je věnována i roli státu a dynamice vývoje hnutí. Práce teoreticky vychází z evropské tradice analýzy sociálních hnutí a snaží se charakterizovat argentinské podniky jako tzv. staré nebo nové sociální hnutí, přičemž tato samotná dělící linie bude problematizována.
Klíčová slova: Sociální hnutí; Argentina; továrny; samospráva
Název práce: Self-managed factories in Argentina as a social movement
Autor(ka) práce: Virtová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Němec, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis aims to elaborate a case study of self-managed factories, which has been emerging in Argentina after the economic crisis in 2001. Mainly the conflictive origin, organization, role of the state and the dynamics of the movement of self-managed factories is discussed. This paper is based on European tradition of social movements' analysis and seeks to characterize movement of Argentine self-managed factories as so called old or new social movement. This dividing line will ultimately prove to be problematic.
Klíčová slova: Argentina; factories; self-management; Social movements

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 8. 2011
Datum podání práce: 15. 1. 2012
Datum obhajoby: 11. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32878/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: