Využití Fair Trade v mezinárodním obchodě a jeho význam pro rozvojové země

Název práce: Využití Fair Trade v mezinárodním obchodě a jeho význam pro rozvojové země
Autor(ka) práce: Drobná, Alena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Müllerová, Františka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Počátky, dnes již celosvětového hnutí-Fair Trade, bychom mohli zařadit do období po skončení druhé světové války, tedy do období čtyřicátých let. Způsob obchodu, označovaný Fair Trade je alternativním přístupem ke konvenčnímu obchodu a je založen na dlouhodobém partnerství mezi výrobcem a spotřebitelem. Základním cílem, který si hnutí stanovuje, je dosažení větší rovnosti v mezinárodním obchodu, zajištění spravedlivějších obchodních podmínek a vytváření příležitostí pro ekonomicky znevýhodněné producenty z rozvojových zemí. Tohoto cíle se organizace snaží dosáhnout především prostřednictvím tzv.,,férové"ceny, za kterou spotřebitelé ve vyspělých zemích fairtradeové výrobky nakupují. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část se věnuje využití Fair Trade v mezinárodním obchodu, jeho významu a očekávaným efektům pro rozvojové země. Praktická část, kde jsem využila metody dotazníkového šetření, má za úkol zmapovat povědomí o značce a problematice Fair Trade v České republice.
Klíčová slova: Globální Strategie; Fair Trade Principy; minimální cena; Fair Trade; Fair Trade Premie
Název práce: The aplication of Fair Trade in international trade and its importance for developing countries
Autor(ka) práce: Drobná, Alena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Müllerová, Františka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
We can date the beginning of today's global movement-Fair Trade into the period after the Second World War, into the forties. The way of trade, called Fairtrade, is an alternative approach to conventional trade and is based on a long-term partnership between the producer and the consumer. The basic goals that the movement is determined to achieve are greater equity in international trade, ensure fairer trading conditions and create opportunities for economically disadvantaged producers in developing countries. These goals the organization seeks to achieve primarily through the so-called ,,fair price" at which consumers in developed countries buy fairtrade's products. The thesis is divided into two parts. The first part, the theoretical part, is dedicated to the application of Fair Trade in international trade, it's importance and expected effects for developing countries. The practical part, where I used the methods of a questionnaire, has to find out the brand awareness and the issue of Fair Trade in the Czech Republic.
Klíčová slova: Fair Trade Principles; Fair Trade Premium; Fair Trade; Global Strategy; minimum price

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 6. 2012
Datum podání práce: 20. 4. 2013
Datum obhajoby: 21. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38184/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: