Migrace pracovní síly a remitence v regionu Společenství nezávislých států

Název práce: Migrácia pracovnej sily a remitencie v regióne Spoločenstva nezávislých štátov
Autor(ka) práce: Murinová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Vrňáková, Irena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Rozdielnosť ekonomického rozvoja jednotlivých krajín SNŠ je jedným z hlavných faktorov mobility pracovnej sily vnútri tohto regiónu. Cieľom práce je prostredníctvom analýzy migračných trendov a remitenčných tokov zmapovať situáciu v regióne SNŠ. Zároveň odpovedať na otázku či je migrácie vhodným nástrojom riešenia demo-grafickej situácie v regióne. V prípade remitencií taktiež posúdiť vplyv a dopady krízy na ich vývoj. Prvá kapitola predstavuje Spoločenstvo nezávislých štátov s dôrazom na socioekonomickú a demografickú situáciu. Druhá kapitola je venovaná vplyvu migrácie na demografickú situáciu a tretia kapitola pojednáva o vplyve krízy na vývoj remitenčných tokov.
Klíčová slova: remitencie; demografická situácia; migrácia pracovnej sily; Spoločenstvo nezávislých štátov
Název práce: Migrace pracovní síly a remitence v regionu Společenství nezávislých států
Autor(ka) práce: Murinová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Vrňáková, Irena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Rozdílnost ekonomického rozvoje jednotlivých zemí SNS je jedním z hlavních faktorů mobility pracovní síly uvnitř tohoto regionu. Cílem práce je prostřednictvím analýzy migračních trendů a remitenčních toků zmapovat situaci v regionu SNS. Zároveň odpovědět na otázku, zda je migrace vhodným nástrojem řešení demografické situace v regionu. V případě převodů také posoudit vliv a dopady krize na jejich vývoj. První kapitola představuje Společenství nezávislých států s důrazem na socioekonomickou a demografickou situaci. Druhá kapitola je věnována vlivu migrace na demografickou situaci a třetí dopadu krize na remitence.
Klíčová slova: Společenství nezávislých států; remitence; demografická situace; migrace pracovních sil
Název práce: Labour migration and remittances in the region of Commonwealth of Independent States
Autor(ka) práce: Murinová, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Vrňáková, Irena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diversity of economic development of the CIS countries is a major factor of labour migration within the region. The aim of my Bachelor thesis is to map the situation in the CIS region through the analysis of migration trends and remittance flows. At the same time it tries to answer the question whether migration is an appropriate tool for solving the demographic situation in the region. In connection with remittances, also it also identifies the impact of crisis on their development. The first chapter introduces the Commonwealth of Independent States, with an emphasis on socio-economic and demographic situation. The second chapter is focused on the impact of migration on the demographic situation and the third deals with impact of the crisis on development of remittances.
Klíčová slova: remittances; demographic situation; labour migration; Commonwealth of Independent States

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 6. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 21. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38125/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: