Výkaz zisku a ztráty - srovnání IFRS a ČÚS/Income Statement - Comparison IFRS and CAS

Název práce: Výkaz zisku a ztráty - srovnání IFRS a ČÚS/Income Statement - Comparison IFRS and CAS
Autor(ka) práce: Stejskalová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Míková, Marie
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je popsat shody a rozdíly ve výkazu zisku a ztráty, ke kterým dochází mezi českými účetními předpisy a IFRS. Zabývá se strukturou samotného výkazu a popisem jednotlivých částí výkazu. První část je věnována celé účetní závěrce. Druhá a třetí část se zabývá výkazem zisku a ztráty dle IFRS a dle ČÚS. Čtvrtá část shrnuje předchozí dvě části a vytyčuje hlavní rozdíly v nich. Závěrečná část je věnována společnosti České dráhy, srovnání jejího výkazu zisku a ztráty dle IFRS a dle ČÚS.
Klíčová slova: výsledek hospodaření; výkaz zisku a ztráty; české účetní předpisy; mezinárodní standardy účetního výkaznictví
Název práce: Income Statement - Comparison IFRS and CAS
Autor(ka) práce: Stejskalová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Míková, Marie
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis aim is to describe the sameness and difference on the income statement that occurs between the Czech accounting legislation and IFRS. It deals with the structure income statement and description of each part of the statement. In the first part there is information about the financial statements. Second and third part deals with the income statement according to IFRS and CAS. In the fourth part is the summary the previous two parts. This part sets out the main differences. The final part is devoted to the company Czech Railways, comparison its income statement according to IFRS and CAS.
Klíčová slova: income statement; The Czech accounting regulations; International Financial Reporting Standards; profit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 11. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 27. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40407/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: