Prohloubení teorie 'Brand Engagement in Self-Concept' prostřednictvím kvalitativního výzkumu

Název práce: Prohloubení teorie 'Brand Engagement in Self-Concept' prostřednictvím kvalitativního výzkumu
Autor(ka) práce: Šenková, Simona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Machek, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce "Prohloubení teorie 'Brand Engagement in Self-Concept' prostřednictvím kvalitativního výzkumu" vysvětluje vztah zákazníka se značkou pohledem nové teorie, která rozšiřuje stávající znalosti zapojování značek do lidského sebepojetí. Cílem práce je vytvoření profilů představitelů, rozlišených dle teorie BESC na nízkou a vysokou úroveň, pomocí individuálních hloubkových rozhovorů. Teoretická část definuje postupně identitu značky, sebepojetí a jejich vzájemné spojení. Na tyto kapitoly navazují popisy kvantitativních studií, které shrnují základní poznatky o teorii BESC. Praktická část analyzuje hloubkové rozhovory, charakterizuje jednotlivě obě skupiny a posléze je porovnává mezi sebou. Závěr práce srovnává výstupy kvantitativního výzkumu s výzkumem kvalitativním, a současně formuluje výše zmíněné profily doplněné o manažerská doporučení pro využití teorie BESC v reálné marketingové praxi.
Klíčová slova: značka; individuální hloubkový rozhovor; sebepojetí; BESC
Název práce: Improvement Theory ‚Brand Engagement in Self-Concept‘ through Qualitative Research
Autor(ka) práce: Šenková, Simona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Machek, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Master's Thesis "Improvement Theory 'Brand Engagement in Self-Concept' through Qualitative Research" explains consumer-brand relationship view of new theory, which extends existing knowledge of incorporation brands into the self-concept. The main objective is to determine profiles of low and high BESC consumers by using in-depth interviews. In the theoretical part the explanation of brand identity, self-concept and the connection between them is done. It is followed by description of quantitative studies including the basic knowledge about the theory BESC. Consequently, in the practical part the analysis in-depth interviews, descriptions of low and high BESC consumers and intergroup comparisons are presented. Finally, the general outcome compares results of qualitative and quantitative research, and concurrently suggests managerial implications of using the theory BESC in marketing practice.
Klíčová slova: brand; self-concept; in-depth interview; BESC

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2012
Datum podání práce: 19. 6. 2013
Datum obhajoby: 29. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40753/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: