Čína a USA: cesta ke světovému prvenství?

Název práce: Čína a USA: cesta ke světovému prvenství?
Autor(ka) práce: Smola, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Erbenová, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analýza ekonomického rozvoje Číny a USA. Práce je rozdě-lena do tří kapitol. První kapitola je zaměřena jen na Čínskou lidovou republiku. Zkoumá důvody současného ekonomického úspěchu a zhodnocuje snahy Komunistické strany Číny o přiblížení se světu zejména v hospodářských otázkách. Druhá kapitola je celá věnována hospodářskému vývoji Spojených států amerických. Pozornost je zaměřena obzvláště na ekonomický vývoj na přelomu tisíciletí, kdy byla úspěšná devadesátá léta minulého století vystřídána řadou krizí ve století jednadvacátém. Závěrečná kapitola hledá odpověď na otázku, který z těchto států jde po správné cestě k dosažení světového prvenství z ekonomického pohledu. Informace v této bakalářské práci pocházejí z českých a zahra-ničních tištěných i webových zdrojů.
Klíčová slova: hospodářská politika; ekonomika; Spojené státy americké; Čínská lidová republika; globální finanční krize; hypoteční krize; krize v odvětví informačních technologií; gradualistické reformy
Název práce: China and the USA: the way to global leadership?
Autor(ka) práce: Smola, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Erbenová, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is to analyze the economic development of China and the USA. The work is divided into three chapters. The first part aims only at the People's Re-public of China. This work explores the reasons for contemporary economic success and evaluates the efforts of the Communist Party of China to bring China closer to the world especially in economic matters. The second chapter is completely devoted to the economic development of the United States of America. Attention is especially focused on economic development at the turn of the millennium. The successful nineties of the last century were replaced with a lot of crises in the twenty-first century. The concluding chapter looks for answer to the question which of these countries is on the better way to reach the first place in the world of the economic view. Information in my bachelor's thesis comes from Czech and foreign printed and web sources.
Klíčová slova: global financial crisis; subprime mortgage crisis; dot-com bubble; gradual reforms; economic policy; economy; the United States of America; the People's Republic of China

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 6. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 30. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38128/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: