Porovnání frameworků Grails(Groovy) a Nette(PHP) pro rychlý vývoj webových aplikaci

Název práce: Porovnání frameworků Grails(Groovy) a Nette(PHP) pro rychlý vývoj webových aplikaci
Autor(ka) práce: Frank, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Oraný, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na srovnání frameworků pro rychlý vývoj aplikací Nette a Grails. Tohoto hlavního cíle je dosaženo stručným popisem obou jazyků (PHP, Groovy) a frameworků. Dále pak definováním poměrně komplexní sady kritérií pro samotné srovnání. Na základě těchto kritérií jsou pak oba frameworky porovnávány. Poslední částí je vývoj identické aplikace v obou prostředích, díky kterému je možné učinit srovnání i z ryze praktického hlediska. Přínos práce spočívá jednoznačně v poměrně zevrubném porovnání platforem Nette (PHP) a Grails (Groovy), které může posloužit jako základ pro rozhodování, jakou platformu pro vývoj nové aplikace zvolit. Srovnání jako takové může být využito i jako informace o tom, na co si dát při vývoji pozor, co programátorovi usnadní práci či naopak znepříjemní nebo znesnadní život, zejména v kontrastu s tím, co nabízí konkurenční platforma.
Klíčová slova: Nette; RAD; framework; Groovy; kritéria; Grails; PHP; porovnání; dynamický jazyk
Název práce: Comparison of rapid development frameworks Nette(PHP) and Grails(Groovy)
Autor(ka) práce: Frank, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Oraný, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis aims on comparison of rapid development frameworks Nette and Grails. Main objective of this paper is achieved by brief description of both languages (PHP, Groovy) and frameworks. Next is defined relatively complex set of criteria for comparison itself. Frameworks are then compared based on this set. Last part is development of the identical application on both platforms, thanks to which the practicle comparison may be done. The main contribution of this work is in comprehensive comparison of platforms Nette (PHP) and Grails (Groovy), which may be used for making decision about which platform to take for a development of new application. Comparision of course may serve like an information about that what developer should keep an eye on, what can make life easier or harder especially in contrast with that what offers concurent platform.
Klíčová slova: dynamic language; RAD; Grails; Groovy; Nette; PHP; framework; comparison; criteria

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2012
Datum podání práce: 6. 5. 2013
Datum obhajoby: 3. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40107/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: