Faktory ovlivňující využitelnost nervového ovládání počítače v oblasti informačního managementu

Název práce: Faktory ovlivňující využitelnost nervového ovládání počítače v oblasti informačního managementu
Autor(ka) práce: Živkov, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brixí, Radim
Oponenti práce: Kalina, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou brain--computer interface (BCI). V první části jsou popsána potřebná teoretická východiska pro provedený výzkum. Kapitola Analýza technologie (EEG, EMG) je pojata obecně a objasňuje základní teorii fungování EEG a EMG zařízení. Kapitola Popis zařízení EPOC neuroheadset rozebírá konkrétní přístroj použitý při výzkumu především po technické a funkční stránce. Oddíl Analýza praktického využití BCI zařízení Emotiv EPOC neuroheadset je sebevysvětlující. Předmětem zájmu praktické části je vliv činitelů na využitelnost BCI neuroheadsetu EPOC v oblasti informačního managementu, které byly utříděny a analyzovány. Pro aplikaci výzkumu byla vybrána oblast lidských faktorů (fyzických i psychických), u kterých byla vyšetřována korelace se schopností naučit se používat neuroheadset EPOC, resp. jeho BCI složku. Pro výzkum byla použita experimentální metoda, kdy byl vzorek dobrovolníků otestován, podroben dotazníkovému šetření pro získání vlastností a opakovaně testován na schopnost používat BCI složku neuroheadsetu EPOC. Ve výzkumné části bylo zjištěno, že se schopností naučit se používat BCI, koreluje optimističnost (Pearsonův korelační koeficient 0,731 [Pkk] na hladině významnosti 0,01 ), stabilita (|0,648| Pkk na hladině významnosti 0,01), koncentrace (|0,638| Pkk na hladině významnosti 0,01), self-efficacy (0,549 Pkk na hladině významnosti 0,05), prostorové vnímání (0,426 Pkk na hladině významnosti 0,01).
Klíčová slova: EPOC neuroheadset; EMG; korelace lidských vlastností; IM; Informační management; Emotiv; EEG; BCI
Název práce: Factors influencing usability of nervous control of the computer in the information management
Autor(ka) práce: Živkov, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brixí, Radim
Oponenti práce: Kalina, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work deals with areas of brain--computer interface (BCI). There is theoretical background described because of the research in the first part. The chapter "Analýza technologie (EEG, EMG)" is conceived generally and clarifies basic theory of EEG and EMG. Chapter "Popis zařízení EPOC neuroheadset" examines specific device used in research especially on the technical and functional side. Section "Analýza praktického využití BCI zařízení Emotiv EPOC neuroheadset" is self-explanatory. The focus of the practical part is influence of factors on the usability of BCI neuroheadset EPOC in the field of information management. These factors have been organized and analyzed. Group of factors connected with humans (physical and psychical) was chosen for the application of the research in which was investigated correlation with the ability to learn how to use neuroheadset EPOC, respectively its BCI element. For the research was used experimental method when a sample of volunteers was tested, undergone questionnaire investigation for acquiring human factors and repeatedly tested for the ability to use BCI element of neuroheadset EPOC. There was found out that the ability to learn how to use BCI correlates with optimism (Pearson's correlation coefficient 0,731 [Pkk] on the level of significance 0,01), stability (|0,648| Pkk on the level of significance 0,01), concentration (|0,638| Pkk on the level of significance 0,01 ), self-efficacy (0,549 Pkk on the level of significance 0,05), spatial perception (0,426 Pkk on the level of significance 0,01) in the research part.
Klíčová slova: correlation of human factors; EEG; BCI; IM; Information management; Emotiv; EMG; EPOC neuroheadset

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2012
Datum podání práce: 4. 4. 2013
Datum obhajoby: 3. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39925/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: