Trendy v oblasti podnikových informačních systémů

Název práce: Trendy v oblasti podnikových informačních systémů
Autor(ka) práce: Cmunt, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Basl, Josef
Oponenti práce: Fortinová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá tématem trendů v informačních systémech se zaměřením na Green ICT. Je rozdělena do dvou částí -- teoretické a praktické. V teoretické jsou nejdříve stanoveny cíle, struktura práce, provedena rešerše dostupných domácích i zahraničních zdrojů. Další kapitola se věnuje pojmu trend a jeho vlivu na ICT odvětví, přičemž jsou identifikovány minulé i současné trendy z této oblasti. Klíčovou částí první poloviny práce je kapitola týkající se udržitelného ICT. Obsahuje definici pojmu, důvody vzniku, příležitosti k většímu prosazení, současný stav ve světě, žebříčky dodavatelů a "zelených" společností. Praktická část začíná popisem využitého dotazníku spolu s uvedením ověřovaných hypotéz. Následuje vyhodnocení získaných dat spolu s porovnáním vybraných otázek mezi sebou. Na závěr kapitoly jsou vyhodnoceny předem připravené hypotézy. V poslední části jsou zmíněna významná zjištění, vyhodnocení míry splnění stanovených cílů a možné budoucí rozšíření práce.
Klíčová slova: dotazníkové šetření; udržitelný rozvoj; Green ICT; trendy; informační systémy
Název práce: Trends in enterprise information systems
Autor(ka) práce: Cmunt, Václav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Basl, Josef
Oponenti práce: Fortinová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis introduces trends in information systems mainly focusing on Green ICT. It is divided into two parts - theoretical and practical. At first, the objectives, structure of work and research based on available domestic and foreign sources are defined. The following chapter is devoted to concept of trend and its impact on the ICT sector along with a presentation of past and current trends. The key part of the first half of the work is a chapter concerning sustainable ICT. It contains a definition of the concept, reasons of devising, opportunities for greater usage, current state in the world, rankings of suppliers and "green" companies. The practical part describes the questionnaire distributed as well as a presentation of hypotheses for verification. It is followed by analysis of gathered data together with an intercomparison of several selected questions. The chapter concludes with evaluation of the stated hypotheses. The last section mentions important findings, assesses a level of fulfillment of the objectives and present possible future extension of the topic.
Klíčová slova: trends; information systems; sustainable development; research survey; Green ICT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2012
Datum podání práce: 1. 12. 2012
Datum obhajoby: 3. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37832/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: