Vliv zavedení datových schránek na efektivní komunikaci ve státní správě

Název práce: Vliv zavedení datových schránek na efektivní komunikaci ve státní správě
Autor(ka) práce: Svoboda, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Toman, Prokop
Oponenti práce: Sigmund, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá aktuálními aspekty informatizace veřejné správy. Posuzuje vliv zavedení systému datových schránek na efektivní komunikaci ve státní správě a hodnotí, nakolik jsou datové schránky přínosem pro občany tohoto státu. První část práce, po definování v této oblasti užívaných pojmů, se zaměřuje na projekt eGovernmentu a jeho čtyř pilířů. Dále hodnotí jeho vliv na snižování administrativní zátěže podnikatelů a na život občana v informační společnosti. Následující část práce upozorňuje na mezery v legislativě, která vytváří pravidla pro systém datových schránek a má bezprostřední vliv na efektivitu jejich fungování. Součástí práce jsou také průzkumy hodnotící dopady zavedení systému datových schránek na efektivní komunikaci orgánů státní správy a samosprávy a na občany naší země. Práce upozorňuje na zjištěné problémy systému datových schránek, analyzuje jejich příčiny a nabízí možnosti jejich řešení.
Klíčová slova: základní registry; Czech Point; e-Government; elektronický podpis; autorizovaná konverze dokumentů; komunikační infrastruktura veřejné správy; efektivní komunikace; informační systém datových schránek; datové schránky; dotazníkový průzkum; administrativní zátěž
Název práce: Impact of introduction of the data box system on effective communication in public administration
Autor(ka) práce: Svoboda, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Toman, Prokop
Oponenti práce: Sigmund, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma work deals with current aspects of information systems in public administration. The thesis assesses impact of introduction of the data box system on effective communication in public administration and evaluates to what extend the data boxes are beneficial to citizens of this state. After definition of terms used in this field, first part of the work is focused on the e-Government project and its four pillars. Further, thesis evaluates effect of the e-Government project on reduction of administrative burden for businessmen and on the lives of citizens in the information society. The following part of the work highlights gaps in the legislation, which creates rules for the data box system and has got an immediate impact on the efficiency of their operation. The work also surveys effects of the data box system introduction on effective communication between state and local governments on the citizens of our country. Diploma work points out the problems of the data box system, analyses their causes and offers possible solutions.
Klíčová slova: authorized conversion of documents; e-Government; Czech Point; administrative burden; data box information system; questionnaire survey; basic registers; electronic signature; effective communication; communication infrastructure of public administration; data boxes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2012
Datum podání práce: 27. 6. 2012
Datum obhajoby: 3. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37234/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: