Podnikatelský plán: Cestovní agentura pro čínské klienty

Název práce: Podnikatelský plán: Cestovní agentura pro čínské klienty
Autor(ka) práce: Smička, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Tondlová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své diplomové práci se budu zaobírat problematikou cestovní kanceláře, která bude cílit na čínské turisty. Cestovní kancelář se bude jmenovat Golden Dragon a bude nabízet dva produkty -- klasický předpřipravený zájezd a dovolenou na klíč, kde si bude moci zákazník vše zvolit z nabídky. V diplomové práci se nejdříve zaměřím na teoretický základ, jak správně sestavit podnikatelský plán a poté budu teorii aplikovat na projekt cestovní kanceláře. Zanalyzuji trh výjezdního turismu z Číny, předně nákupní chování čínských turistů, trendy v oboru a z jakých provincií vyjíždí nejvíce turistů do zahraničí. Budu se také věnovat konkurenci z řad českých cestovních kanceláří, ale předně velkým čínským touroperátorům, kteří do ČR vozí 90% turistů. Cílem práce je zhodnocení úspěšnosti projektu cestovní kanceláře pro čínské turisty, což po přečtení zejména finančního plánu vyplývá, že tento projekt je životaschopný. Předpokládaný úspěch projektu je také díky tomu, že oslovujeme přímo čínské turisty přes společníka v Číně, tudíž máme na každém zájezdu vyšší marži než konkurence, která má dlouhý distribuční řetěz. Dále nabízíme jedinečný produkt dovolené na klíč pro individuální turisty, což je segment cestovního ruchu, který roste meziročně o desítky procent a pro propagaci našich služeb a produktů využíváme velice populární čínské sociální sítě.
Klíčová slova: čínská konkurence; výjezdní turismus z Číny; česká konkurence; čínský trh; podnikatelský plán; cestovní kancelář; individuální turismus
Název práce: Business plan: travel agency for Chinese tourists
Autor(ka) práce: Smička, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Tondlová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In my thesis, I will entertain the issue of a travel agency, which will target Chinese tourists. Travel agency will be called Golden Dragon and will be offering two products - classic tour and vaccation where consumers will be able to choose everything from the menu. The thesis will first focus on the theoretical basis on how to prepare a business plan and then I will apply the theory to design a travel agency. Then I will analyze the market of tourism from China leading shopping behavior of Chinese tourists, trends in the industry and the provinces which leaves most tourists abroad. I will also address the competition of Czech travel agencies, but mainly large Chinese tour operators, who in the Czech Republic carries 90% of travelers. The aim is to evaluate the success of the project agency for Chinese tourists, especially after reading the financial plan shows that the project is viable. Expected project success is also due to the fact that we speak directly to Chinese tourists through partner in China, so we have higher margin on each trip than the competition, which has a long distribution chain. We also offer a unique product to individual tourists, the tourism sector, which is growing a year by tens of percent and to promote our services and products we use very popular Chinese social networks.
Klíčová slova: individual tourism; Czech competition; business plan; outbound tourism from China; the Chinese market; travel agency; Chinese competition

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 2. 2013
Datum podání práce: 25. 8. 2013
Datum obhajoby: 3. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41299/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: