Teorie a praxe cloud computingu - analýza výhod a nevýhod přechodu jednotlivce a firmy na cloud

Název práce: Teorie a praxe cloud computingu - analýza výhod a nevýhod přechodu jednotlivce a firmy na cloud
Autor(ka) práce: Holoubek, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Sigmund, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá novým fenoménem ICT průmyslu - cloud computingem. Práce vychází ze skutečnosti, že se zákazníci liší svými požadavky na cloud, tzn. existuje velký rozdíl v požadavcích a nárocích mezi jednotlivcem (fyzickou osobou) a firmou (SMB, velkou organizací či instituci veřejného sektoru). Práce v tomto ohledu diferencuje cloudové služby pro osobní potřebu a pro institucionální využití. Předmětem teoretické části je definice základních pojmů, nejdůležitější body historie. Dále je definován distribuční model cloudu a členění dle způsobu nasazení. Dalším důležitým bodem je bezpečnost, která je nejdůležitějším aspektem při rozhodování o přechodu na cloud. V neposlední řadě následují právní aspekty, změna business procesů, audit a governance a pohled na budoucí vývoj cloud computingu. Praktická část se zabývá analýzou komplexní tržní nabídky cloudových poskytovatelů a jejím komplexním zmapováním. Jak bylo zmíněno v úvodu, diferencuje nabídku cloudu dle užití pro osobní potřebu a pro korporátní využití. Dalším výstupem je analýza výhod a nevýhod přechodu jednotlivce a firmy na cloud a porovnání specifik požadavků zákazníků z pohledu rozdílů mezi fyzickými osobami a institucemi.
Klíčová slova: business continuity; monitoring; bezpečnost; Service-level agreement; cloud computing
Název práce: Theory and practice of cloud computing - analysis of the advantages and disadvantages of transition individuals and businesses to cloud
Autor(ka) práce: Holoubek, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Sigmund, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My thesis concerns with a new phenomenon of the ICT industry -- cloud computing. The thesis is based on the fact that requirements of the customers on the cloud may differ, there is a significant difference between requirements of individuals and institutions (SMB, large companies or public institutions). In this regard, the thesis differentiates the cloud services for private and institutional use. The theoretical part of the thesis concerns with the definition of basic terms and history of cloud computing. Further, I define the cloud distribution model and its segmentation according to the method of deployment. The security represents another important factor, as it is the most important factor for the decision making on the transition to the cloud. Finally, there are other factors such as legal aspects, change of business processes, audit, governance and future development of cloud computing. The practical part concerns with complex analysis of the cloud market offer via cloud providers and its complex monitoring. As already mentioned, I differentiate the market offer for private and institutional use. The analysis of advantages and disadvantages of individual's and company's transition to the cloud and comparison of specific requirements of individuals and companies are another outcomes from this analysis.
Klíčová slova: business continuity; monitoring; Service-level agreement; security; cloud computing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 4. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40846/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: