Návrh metodiky pro zavedení systému správy mobilních zařízení v prostředí BYOD

Název práce: Návrh metodiky pro zavedení systému správy mobilních zařízení v prostředí BYOD
Autor(ka) práce: Andraščík, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Mikulecký, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na téma využívání mobilních zařízení v pracovním prostředí společností, specificky pak na využívání mobilních zařízení vlastněných zaměstnanci. Práce je rozdělena na dvě části. První část práce popisuje výhody a rizika využívání mobilních zařízení ve společnostech při možnosti využívání mobilních zařízení vlastněných samotnými zaměstnanci a porovnává jednotlivé mobilní platformy z hlediska bezpečnosti. Zároveň jsou v této části práce porovnávány z hlediska bezpečnosti také jednotlivá řešení pro správu mobilních zařízení. Druhá část práce je zaměřena na metodiku zavádění mobilních zařízení ve společnostech a jejich bezpečnost. Metodika popisuje aktivity nutné k zavedení mobilních zařízení ve společnostech. V závěru této části jsou uvedena bezpečnostní doporučení, která je vhodné na mobilní zařízení ve společnostech aplikovat.
Klíčová slova: tablet; chytrý telefon; BYOD; mobile device management; mobilní zařízení; mobilní telefon
Název práce: Design of methodology for implementation of mobile device management in a BYOD environment
Autor(ka) práce: Andraščík, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Mikulecký, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis is focused on topic of using mobile devices in work environment of enterprises, specifically on using mobile devices owned by employees. The thesis is divided into two parts. First part of the thesis describes benefits and risks of using mobile devices in enterprises while allowing usage of mobile devices owned by employees and compares individual mobile platforms in terms of security. Also there is a comparison of individual mobile devices management solutions in terms of security in this part of the thesis. Second part of the thesis is focused on methodology of mobile devices implementation in enterprises and their security. Methodology describes activities required for implementation of mobile devices in enterprises. At the end of this part there are security recommendations which are suitable to apply to mobile devices in enterprises.
Klíčová slova: mobile phone; tablet; smartphone; BYOD; mobile device management; mobile devices

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 4. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39849/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: