Popište a porovnejte nástroje Maven a Gradle

Název práce: Popište a porovnejte nástroje Maven a Gradle
Autor(ka) práce: Tvrdíková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Oraný, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analýza schopností systémů Maven a Gradle a jejich vzájemné porovnání. V průběhu analýzy vznikly uživatelské příručky v českém jazyce k oběma nástrojům. K dosažení stanovených cílů je využita práce se zdroji, a to konkrétně vydaných uživatel-ských příruček nebo knih v anglickém jazyce. Uživatelské příručky popisují základy sys-témů, řízení závislostí, testování a multiprojektové buildy. Porovnání je vytvořeno zejména na základě uživatelských příruček a osobní zkušenosti autorky. Praktická část práce obsa-huje soubory pro build aplikace v systému Maven i Gradle.
Klíčová slova: Maven; buildovací nástroj; Java; Gradle
Název práce: Describe and compare the tools Maven and Gradle
Autor(ka) práce: Tvrdíková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Oraný, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this work is to analyze systems Maven and Gradle and to compare one against the other. Whilst I was analyzing both the systems user guides in Czech language were created. To achieve the set of goals of the thesis I had to use user guides and books that were written in English as a source of information. The user guides describes the system basics, dependency management, testing and multi-project builds. Comparisons between the two systems were created from information from the user guides and personal experi-ence of the author. The practical part of the thesis contains files for build application in Maven and Gradle.
Klíčová slova: build tool; Java; Gradle; Maven

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2012
Datum podání práce: 2. 5. 2013
Datum obhajoby: 3. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39774/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: