Role ICT při zajištění udržitelného rozvoje

Název práce: Role ICT při zajištění udržitelného rozvoje
Autor(ka) práce: Müller, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Basl, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se dále zabývá problematikou zajišťování udržitelného rozvoje prostřednictvím ICT a to především se zaměřením na následné využití těchto teoretických poznatků při zavádění Green ICT do praxe malých a středních společností v rámci České republiky. Tato práce se zaměřuje na dosažení pěti dílčích cílů, kterými jsou: Teoretické ukotvení celé problematiky Green ICT ve vztahu k malým a středním společnostem v České republice, Analýza možných dopadů ICT na udržitelný rozvoj životního prostředí, Analýza dostupných metodik a způsobů zavádění Green ICT a principů udržitelnosti do společností, Hodnocení jednotlivých Green ICT opatření z různých hledisek za účelem výběru opatření vhodných pro následnou implementaci a Stanovení metodického postupu zavádění nejvýznamnějších Green ICT opatření do praxe. Dosažením těchto dílčích cílů je následně indikováno dosažení hlavního cíle práce, kterým je specifikace metodického rámce pro výběr a hodnocení vhodného Green ICT opatření a stanovení postupu jeho následné implementace do praxe. Hlavním prostředkem pro dosažení cílů této diplomové práce je důkladná analýza dostupných a dostatečně aktuálních informačních zdrojů zaměřujících se na problematiku Green ICT a udržitelného rozvoje, která je doplněna o autorovo expertní hodnocení jednotlivých opatření Green ICT. Tuto diplomovou práci je možné rozdělit na dvě části. V první z nich jsou důkladně analyzovány dostupné informační zdroje a na jejich základě je následně realizováno teoretické uchopení problematiky. V druhé části je poté specifikován vlastní přínos práce prostřednictvím rozboru a hodnocení jednotlivých Green ICT opatření doplněných o jejich metodický postup zavedení.
Klíčová slova: Zavádění Green ICT; Dopady na životní prostředí; Malé a střední podniky; Udržitelný rozvoj; Green ICT
Název práce: The role of ICT in delivering sustainable development
Autor(ka) práce: Müller, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Basl, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on the issue of ensuring sustainable development through ICT, especially focusing on the subsequent use of the theoretical knowledge in the implementation of Green ICT practices in small and medium-sized companies in the Czech Republic (SME). This work aims to achieve five specific side objectives, which are: Theoretical anchoring the Green ICT in relation to SME, the analysis of the potential impact of ICT on environmental sustainability, analysis of the available methodologies and ways of implementation of Green ICT and principles of sustainability, rating of Green ICT steps from different perspectives in order to select appropriate steps for the implementation and subsequent determination of methodical progress with implementing the most Green ICT steps into practice. Reaching these milestones is subsequently indicated achieve the main objective of the paper, which is a specification of a methodological framework for the selection and evaluation of appropriate Green ICT steps and a procedure for its subsequent implementation in practice. The primary tool for achieving the objectives of this paper is analysis of available and adequate current information resources focusing on the Green ICT and sustainable development, which is complemented by the author's expert reviews of Green ICT steps. This paper is possible to divide into two parts. The first part is contents of thoroughly analysis of information sources and based on them is subsequently implemented theoretical grasp of Green ICT. The second part is then specified own benefit of the paper through analysis and evaluation of Green ICT steps, accompanied by their methodology implementation.
Klíčová slova: Impacts on the environment; Small and medium-sized companies; Green ICT; Implementation of Green ICT; Sustainable development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 4. 2012
Datum podání práce: 9. 5. 2013
Datum obhajoby: 5. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37374/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: