Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování při volbě financování nemovitosti

Název práce: Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování při volbě financování nemovitosti
Autor(ka) práce: Klasová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Lízalová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nejdůležitějším hlediskem, které je uvažováno při rozhodování, zda investovat do vlastního bydlení, je cena zvolené nemovitosti a způsob jejího financování. Cílem této diplomové práce je snaha o vytvoření kompletního přehledu produktů vhodných na financování koupě nemovitosti, využití metod vícekriteriálního hodnocení variant při hodnocení těchto produktů a zkoumání vhodnosti jednotlivých metod. Cílem je teoretický popis a praktická analýza nejen základních hypotečních úvěrů, ale i řádných a překlenovacích úvěrů ze stavebního spoření. Jádrem práce jsou čtvrtá a pátá kapitola, v nichž jsou k dispozici výsledky jednotlivých metod vícekriteriální optimalizace použitých k uspořádání a hodnocení jednotlivých variant zvoleného typu úvěru na bydlení. V závěru páté kapitoly je zvolen obecně nejlepší produkt.
Klíčová slova: hypoteční úvěr; vícekriteriální rozhodování; analýza výsledků; uspořádání variant; úvěr ze stavebního spoření
Název práce: Application of methods of multicriteria decision in choosing financing real estate
Autor(ka) práce: Klasová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Lízalová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The most important factor which people consider when deciding whether to invest in their own housing is the price of the selected real estate and the way of its financing. The aim of this thesis is to attempt to compile a complete list of products which are suitable for real estate financing, using methods of multicriteria decision in evaluating these products and examination of the appropriateness of the methods. The objective is to theoretically describe and practically analyse not only primary mortgage loans, but also ordinary and bridging loans from buildings savings. The core of this thesis are chapter four and chapter five. These chapters present the results of applying individual methods of multicriteria optimization to the organization and evaluation of the alternatives of selected loan types. In conclusion is chosen the best product.
Klíčová slova: configuration of alternatives; buildings savings loan; mortgage; multicriteria desicion making; analysis of results

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 3. 2012
Datum podání práce: 10. 5. 2013
Datum obhajoby: 4. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37198/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: