Finanční analýza

Název práce: Finančná analýza
Autor(ka) práce: Šusták, Denis
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klečka, Jiří
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti BETON Těšovice, spol. s r.o. Predmetom činnosti tejto spoločnosti je výroba a predaj betónových výrobkov pre mestskú výstavbu, súkromné stavby, záhrady a prvky pre detské ihriská podľa technológie nemeckej firmy Stangl AG v tuzemsku, ako aj v zahraničí. Práca sa skladá z dvoch častí. V teoretickej časti sú vysvetlené obecné metódy a postupy použité v tejto finančnej analýze. Následne sú aplikované na analyzovaný podnik. Po analýze jednotlivých ukazovateľov nasleduje porovnanie s odvetvím. Posledná časť práce obsahuje celkové zhodnotenie spoločnosti a návrhy na opatrenia. K interným podkladom som nemal prístup a preto ako podklady pre analýzu slúžia výlučne rozvahy, výsledovky a prehľady finančných tokov jednotlivých rokov, ktoré sa dajú verejne získať z oficiálneho serveru českého súdnictva.
Klíčová slova: Finančná analýza; Pracovný kapitál; Pomerové ukazovatele; Ekonomická pridaná hodnota; BETON Těšovice, spol. s r.o.
Název práce: Finanční analýza
Autor(ka) práce: Šusták, Denis
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klečka, Jiří
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti BETON Těšovice, spol. s r.o. Předmětem činnosti této společnosti je výroba a prodej betonových výrobků pro městskou výstavbu, soukromé stavby, zahrady a prvky pro dětská hřiště podle technologie německé firmy Stangl AG v tuzemsku, jako i v zahraničí. Práce se skládá z dvou částí. V teoretické části jsou vysvětlené obecné metody a postupy použité v této finanční analýze. Následně jsou aplikované na analyzovaný podnik. Po analýze jednotlivých ukazatelů následuje porovnání s odvětvím. Poslední část práce obsahuje celkové zhodnocení společnosti a návrhy na opatření. K interním podkladům jsem neměl přístup a proto jako podklady pro analýzu slouží výlučně rozvahy,výsledovky a přehledy finančních toků let,které se dají veřejně získat z oficiálního serveru českého soudnictví.
Klíčová slova: Pracovní kapitál; Finanční analýza; Poměrové ukazatele; Ekonomická přidaná hodnota; BETON Těšovice, spol. s r.o.
Název práce: Financial Analysis
Autor(ka) práce: Šusták, Denis
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Klečka, Jiří
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The goal of this bachelor thesis is to evaluate the financial situation of BETON Těšovice, Ltd. Main activity of this company is the manufacture and sale of concrete products for urban constructions, private buildings, gardens and elements for playgrounds by technology of German company Stangl AG. Company is focusing on both domestic and abroad market. The work consists of two parts. The theoretical part explains the general methods and procedures used in this financial analysis. They are then applied to the analyzed company. Analysis of individual indicators is followed by comparison with the sector. Last part of the work includes overall evaluation and proposals for action. I did not have access to internal information and therefore this financial analysis is solely based on balance sheet, income statement and cash flow report of each year. These documents can be publicly obtained from the official site of the Czech judiciary.
Klíčová slova: BETON Těšovice, Ltd.; Working capital; Financial analysis; Ratio indicators; Economic value added

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2012
Datum podání práce: 10. 4. 2013
Datum obhajoby: 6. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40862/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: