Vliv vysokoškolského vzdělání žen na míru sňatečnosti v České republice

Název práce: Vliv vysokoškolského vzdělání žen na míru sňatečnosti v České republice
Autor(ka) práce: Vostárková, Julie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Matějka, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je ověřit, zda-li má vysokoškolské vzdělání žen vliv na míru sňatečnosti. Tato hypotéza je zkoumána na datech České republiky ve sledovaném období 1993-2010, Regresní analýza potvrdila existenci tohoto vlivu. Jak základní vzdělání, tak i vysokoškolské vzdělání žen působí pozitivně na míru uzavírání sňatků, avšak vysokoškolské ovlivňuje sňatečnost větší mírou. V modelu jsou dále zahrnuty proměnné jako nezaměstnanost žen, počet nemanželských dětí, předmanželské koncepce a výše rodičovských příspěvků.
Klíčová slova: manželství; sňatečnost; vzdělání
Název práce: The Influence of Tertiary Education of Women in the Marriage Rate of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Vostárková, Julie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Matějka, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The mission of this work is to prove the influence of the tertiary education of women in the marriage rate. This hypothesis is examined on data of the Czech Republic in the period 1993-2010. The regression analysis confirmed the existence of this influence. The primary education and also tertiary education both have positive influence. But tertiary education has a stronger effect in the marriage rate. The model also includes variables such as the unemployment of women, the number of illegitimate children, the premarital conception and the family payment.
Klíčová slova: marriage; rate of marriage; education

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2012
Datum podání práce: 15. 12. 2012
Datum obhajoby: 4. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39273/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: