Brand management

Název práce: Brand management
Autor(ka) práce: Filipová, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Harantová, Monika
Oponenti práce: Hesková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoretická část bakalářské práce na téma "Brand management" se bude zabývat nástroji pro strategické řízení značky. Pozornost bude věnována značce, její identitě a image, prvkům značky, hodnotě značky, právní ochraně značky a v neposlední řadě i metodám jejího oceňování. V praktické části budou aplikovány teoretické znalosti strategického řízení značky na vybranou společnost Vivantis a.s. Součástí praktické části bude i dotazníkové šetření, které bude zaměřeno na povědomí veřejnosti o značce Vivantis a.s. Na základě dotazníkového šetření budou následně zpracovány i doporučení pro společnost Vivantis a.s.
Klíčová slova: Propagace; Značka; Brand management
Název práce: Brand Management
Autor(ka) práce: Filipová, Simona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Harantová, Monika
Oponenti práce: Hesková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Theoretical part of thesis on the topic "Brand management" will deal with tools for strategic brand management ifself, specifically managements instruments. Next part will be devoted to brand, its identity, image, elements, value, legal protection and eventually to methods of valuation. In practical part will be applied knowledge of strategic brand management to the selected company Vivantis a.s. Part of practical part will be surfy about public awareness of the brand Vivantis a.s. On the basis of surfy will be processed recommendation for company Vivantis a.s.
Klíčová slova: Brand management; Brand; Advertising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 4. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 6. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37444/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: