Insolvenční zákon v praxi - osobní bankrot

Název práce: Insolvenční zákon v praxi - osobní bankrot
Autor(ka) práce: Tomasková, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Drahota, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma "Insolvenční zákon v praxi -- osobní bankrot" se zabývá jednou z forem řešení úpadku či hrozícího úpadku dlužných nepodnikatelských subjektů a tou je oddlužení tzv. osobním bankrotem. V práci je sledováno množství podaných a odmítnutých návrhů na povolení oddlužení, jsou shrnuty nejčastější důvody pro jejich podání a chyby v odmítnutých návrzích. Práce analyzuje vývoj oddlužení od roku 2008 se zaměřením na jižní Čechy. V závěru práce je zmíněna právní úprava oddlužení v Rakousku.
Klíčová slova: vývoj oddlužení; návrh na povolení oddlužení; osobní bankrot
Název práce: Insolvency Law in Practice - Personal Bankruptcy
Autor(ka) práce: Tomasková, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Drahota, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis on "Insolvency Law in Practice - Personal Bankruptcy" deals with a form of resolving insolvency or impending insolvency of due non-business entities, and that is the debt relief so-called personal bankruptcy. This thesis monitors the amount of submitted and rejected proposals to permit discharge and summarizes the most common reasons for their submissions and errors in the rejected proposals. The thesis analyzes the development of debt relief since 2008 with a focus on southern Bohemia. The conclusion is mentioned debt relief legislation in Austria.
Klíčová slova: development of debt relief; proposal to permit discharge; personal bankruptcy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 11. 2011
Datum podání práce: 27. 2. 2013
Datum obhajoby: 7. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34464/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: