Determinanty úspěšnosti zahraničních studentů na českých vysokých školách

Název práce: Determinants of Foreign Students' Success at the Czech Universities
Autor(ka) práce: Do, Viet Anh
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Koblovský, Petr
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study analyzes determinants of students' success using various of perspectives (sociological, psychological, economic, cultural, organizational) in order to find out related influences. Our theoretical framework predominantly base on personal insights and experience as the author himself was able to spend a lot of time with immigrant students. This research was delimitated to baccalaureate students. The reason is that the linguistic, institutional, cultural and other effects are more distinct and might change enrollment conditions and requirements ex tunc. Our study data collection was empirically analyzed and result into varied findings. Basically, both studied immigrant students groups (Vietnamese and post-Soviet) are academically considerably weaker. This should be caused by their study limited barriers, which were theoretically assumed by an author. Therefore, this study is conceptualized to explore specific limitations.
Klíčová slova: Czech university; Vietnamese; students success; Russian; foreigners
Název práce: Determinanty úspěšnosti zahraničních studentů na českých vysokých školách
Autor(ka) práce: Do, Viet Anh
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koblovský, Petr
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Studie analyzuje determinanty zahraničních studentů s použitím široké škály úhlů pohledu (sociologický, psychologický, ekonomický, kulturní, institucionální)za účelem nelezení relevantních vlivů. Teoretická část je založena na osobních zkušenostech autora, jelikož měl možnost strávit se zahraničními studenty mnoho času. Tato studie se zaměřila výhradně na bakalářské studenty. Důvodem byla větší průkaznost jazykových, institucionálních, kulturních a dalších vlivů, ale taktéž možnost změnit podmínky přijímacího řízení od začátku vysokoškolského studia. Datový soubor byl empiricky analyzován a dospěl k neurčitým závěrům. Dá se však konstatovat, že obě zkoumané imigrantské skupiny studentů (Vietnamští studenti a studenti ze zemí bývalého Sovětského svazu) byly akademicky slabší. To může být způsobeno bariérami limitující studium, které byly autorem teoreticky předpokládány. Na základě toho, je tato studie koncipována na odhalení těchto specifických limitací.
Klíčová slova: Vietnamci; Rusové; zahraniční; akademický úspěch; české vysoké škola

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2013
Datum podání práce: 1. 6. 2013
Datum obhajoby: 19. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41674/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: