Informační systém pro cestující na železnici

Název práce: Informační systém pro cestující na železnici
Autor(ka) práce: Raitrová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Olmer, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá informačním systémem pro cestující na železnici. V první polovině teoretické části si klade za cíl vysvětlit význam a funkci informačních systémů pro cestující, kteří využívající železniční dopravu. Ve druhé polovině teoretické části je potom stručně vysvětlen význam a funkcionalita dopravních telematických systémů, které se danou problematikou zabývají. Součástí praktické části je charakteristika dosud aplikovaných informačních systémů, které podporují informovanost cestujících a analýza hlavních procesů. Třetí část, taktéž pojatá z praktického hlediska, je zaměřena na samotnou analýzu náhledu na informační systémy ze strany cestujících, získaných především na základě dotazníkového šetření a vlastní zkušenosti. Na základě této analýzy jsou vyhodnoceny požadavky na funkcionalitu informačního systému, případné další požadavky. Závěrečná část pojednává o možnostech zlepšení informačního systému a v jejím důsledku zlepšení informovanosti cestujících. Část popisuje samotný návrh a následnou možnost realizace.
Klíčová slova: železniční doprava; cestující; ČD; SŽDC; telematické systémy; inteligentní dopravní systémy; informace; Informační systém
Název práce: Information System for Passengers in Rail Transport
Autor(ka) práce: Raitrová, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Olmer, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on information system for rail passengers. The first part aims to explain the importance and the function of the information systems for passengers who use the rail transport. The second part of theory targets on characterising the importance and functionality of the Telematics Transport Systems which are focused on this issue. The aim of the practical part is to characterize yet applied information systems which support the transport awareness of the passengers and to analyze the main processes. The third part of this thesis is also practical and is focused on the information systems and how they are perceived by the passengers itselves. This perception by the passengers was identified from the survey but also by own experiences. On the basis of this analyse requiremens on the funcionality of the information system were evaluated. The final part of this thesis deals with opportunities for improvement of the Information System and subsequently also improvement of the awareness of passengers. The section describes the proposal itself but also the consequent possibility of realization.
Klíčová slova: rail transport; passengers; ČD; SŽDC; Telematics Trafic System; Inteligent Traffic System; information; Information System

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 12. 2012
Datum podání práce: 1. 5. 2013
Datum obhajoby: 10. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41368/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: