Kategorizace služeb v modelu Cloud Computing

Název práce: Kategorizace služeb v modelu Cloud Computing
Autor(ka) práce: Slezák, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Žamberský, Martin
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na technologii Cloud Computingu, který získává každým rokem čím dál více na důležitosti. Za cíl si dává popsat tento fenomén charakterizovat a vysvětlit co se pod tímto názvem skrývá a popsat jeho výhody a nevýhody. Dále pak popsat jeho kategorie a v rámci těchto kategorií přiřadit pro příklad některé konkrétní produkty, které se objevují na trhu v současné době. Následně je cílem tyto produkty popsat a vysvětlit co nabízejí. V další části je pak cílem vybrat vhodnou analýzu k porovnání těchto produktů v rámci kategorií, do kterých je model rozdělen a určit nejlepší z vybraných produktů. Jako přínos zde vidím jak popsání důležitých produktů, tak jejich porovnání a zjištění které produkty jsou vhodné, tak pak samotnou analýzu, která ukazuje jak se k porovnání může přistupovat.
Klíčová slova: porovnání; kategorie; charakteristika; IaaS; PaaS; SaaS; Cloud Computing
Název práce: Classification of Services in Cloud Computing
Autor(ka) práce: Slezák, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Žamberský, Martin
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work focuses on the technology of cloud computing, which is every year more and more important. The target of my work is to characterize this phenomenon and explain what is hiding under that name and describe advantages and disadvantages of the technol-ogy. After that, the work describes categories of cloud computing and within those catego-ries assigns some specific products that appears on the market now. After that, the work is focused on second target, to describe those specific products. The next part is to choose the appropriate analysis to compare these products in the chosen categories in which is the model divided. As a contribution here I see that important products were compared and it was determine which products are better. And then the analysis itself, that shows how to compare those products.
Klíčová slova: Categories; Comparison; Charakteristics; IaaS; PaaS; SaaS; Cloud Computing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 11. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41337/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: