Korupce v křesťanském národě: „Ovlivňuje křesťanská víra úroveň korupce ve společnosti?“

Název práce: Corruption in the Christian Nation: "Does the Christian Faith Influence the Level of Corruption Within a Society?"
Autor(ka) práce: Kraus, František
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Houdek, Petr
Oponenti práce: Svoboda, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
What are the determinants of corruption? This thesis builds upon contemporary approaches to assessing the level of corruption in different countries using purely economic determinants such as the aggregate income, level of education, openness to trade or taxation. This method is further enhanced by involving variables mapping the religiosity of the surveyed states as institutional determinants. Faith works as an agent that reduces selfish behavior and stresses moral values, thus it should prove to reduce corruption. The dataset involves data of 30 countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in the years 1999-2010. Two independent OLS models are set up using corruption perception indicators as endogenous variables; one with purely economic determinants, and the other with added religious determinants of corruption. Expansion of the model gives out a more robust set of results with greater determination. The results show that increasing number of Protestants in a society correlates with lower levels of corruption. The effect of the government spending on education has been considerably reduced after involving the religious variables. However, corruption does not seem to be influenced by the percentage of Christians in total population.
Klíčová slova: morality; religion; corruption; OECD
Název práce: Korupce v křesťanském národě: „Ovlivňuje křesťanská víra úroveň korupce ve společnosti?“
Autor(ka) práce: Kraus, František
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Houdek, Petr
Oponenti práce: Svoboda, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Jaké veličiny patří mezi determinanty korupce? Tato práce vychází z současných metod hodnocení příčin výskytu korupce v různých zemích, pomocí čistě ekonomických determinantů jako jsou agregátní důchod, úroveň vzdělání, otevřenost mezinárodnímu obchodu nebo výše zdanění. Tato metoda je dále rozšířena o proměnné mapující náboženství sledovaných států jako příklad institucionálních determinantů. Víra redukuje sobecké chování a zdůrazňuje morální hodnoty, jako taková by měla redukovat výskyt korupce. Data výzkumu zahrnují 30 států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v letech 1999-2010. V rámci práce jsou sestaveny dva nezávislé modely MNČ s indikátory pociťované korupce jako endogenními proměnnými; první s čistě ekonomickými determinanty a druhý se zakomponovanými náboženskými determinanty korupce. Rozšířený model nabízí robustnější výsledky s vyšší úrovní determinace. Výsledky potvrzují, že rostoucí počet protestantů je spojen s nižší úrovní korupce. Efekt vládních výdajů na školství byl podstatně zredukován po zahrnutí náboženských veličin. Nicméně, vliv procentuálního zastoupení křesťanů v populaci na korupci nebyl zjištěn.
Klíčová slova: korupce; morálka; náboženství; OECD

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 11. 2012
Datum podání práce: 1. 6. 2013
Datum obhajoby: 18. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40411/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: