Datový model datové migrace při implementaci bankovního systému

Název práce: Datový model datové migrace při implementaci bankovního systému
Autor(ka) práce: Krofika, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Kupka, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá projektem datové migrace, a to ze dvou pohledů. Nejprve je v práci uveden obecný popis datové migrace v rámci modelu MBI. Ten je vytvářen na katedře informačních technologií a práce jej doplní právě o úlohu datové migrace a s ní souvisejících části, jako jsou role a dokumenty. Dále se práce zaměřuje na konkrétní projekt implementace bankovního systému a podrobněji pak na datovou migraci. Nejprve jsou zde popsány principy práce v datové migraci a následně se práce zaměřuje na její datový model, který slouží zejména jako dokumentační nástroj. Tento model je v práci zhodnocen z hlediska přínosů a rizik pro datovou migraci a je popsána jeho tvorba a aktualizace. Ty jsou zajištěny především pomocí maker v jazyce VBA, které jsou pro tyto účely vytvořeny. Na konci práce je navrženo několik možností rozšíření tohoto modelu.
Klíčová slova: MBI; VBA; datová migrace; bankovní systém; implementace informačního systému; datový model
Název práce: Data migration data model in core banking system implementation project
Autor(ka) práce: Krofika, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Kupka, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis follows up two views on the data migration project. First of all there is a basic description of data migration within MBI model. This model is created by information technology department on the University of Economy in Prague. The thesis fills in this model data migration task and related objects as task roles or documents. In the next part the thesis focus on concrete project of implementation of core banking system. More detail is dedicated to the data migration part of this project. First there are described principles of work in data migration and next the thesis aims on data model of data migration which is used as a documentary tool. This model is evaluated from the benefits and risks view for data migration and next there are described creation and updating of it. These activities are provided mostly by macros in VBA script language, which are created here for these purposes. In the end some options of model extension are designed and evaluated.
Klíčová slova: data migration; core banking system; information system implementation; VBA; MBI; data model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2013
Datum podání práce: 30. 6. 2013
Datum obhajoby: 6. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41510/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: