Finanční analýza společnosti Karlovarské minerální vody, a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti Karlovarské minerální vody, a.s
Autor(ka) práce: Borsuková, Lucia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Mikan, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť finančnú situáciu spoločnosti Karlovarské minerální vody, a.s. v priebehu rokov 2007 až 2011. Práca je riešená z pohľadu externého užívateľa na základe verejne dostupných účtovných výkazov. Obsah práce je rozdelený na metodologickú časť, predstavenie spoločnosti a praktickú časť. V metodologickej časti sú teoreticky popísané vybrané indikátory finančnej analýzy vrátane ich zdôvodnenia. V praktickej časti dochádza k aplikácii vybraných finančných ukazovateľov na skutočné dáta podniku. V tejto časti nájdeme výpočet jednotlivých absolútnych, rozdielových a pomerových ukazovateľov. Nachádza sa tu takisto pyramídový rozklad rentability vlastného kapitálu, výpočet ukazovateľa ekonomickej pridanej hodnoty, výpočet zvolených bankrotových a bonitných modelov a medzipodnikové zrovnanie s odvetvím. Záver práce obsahuje zhrnutie najdôležitejších výsledkov praktickej časti a celkové zhodnotenie finančnej situácie danej spoločnosti.
Klíčová slova: pomerové ukazovatele; zrovnanie s odvetvím; pyramídový rozklad ROE; finančná analýza; bankrotové a bonitné modely; Karlovarské minerální vody, a.s.
Název práce: Finanční analýza společnosti Karlovarské minerální vody, a.s
Autor(ka) práce: Borsuková, Lucia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Mikan, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. v průběhu let 2007 až 2011. Práce je řešena z pohledu externího uživatele na základě veřejně dostupných účetních výkazů. Obsah práce je rozdělen na metodickou část, představení společnosti a praktickou část. V metodologické části jsou teoreticky popsány vybrané indikátory finanční analýzy včetně jejich zdůvodnění. V praktické části dochází k aplikaci vybraných finančních ukazatelů na skutečná data podniku. V této části najdeme výpočet jednotlivých absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů. Nachází se zde také pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu, výpočet ukazatele ekonomické přidané hodnoty, výpočet zvolených bankrotních a bonitních modelů a mezipodnikové srovnání s odvětvím. Závěr práce obsahuje shrnutí nejdůležitějších výsledků praktické části a celkové zhodnocení finanční situace dané společnosti.
Klíčová slova: srovnání s odvětvím; poměrové ukazatele; Karlovarské minerální vody, a.s.; finanční analýza; bankrotní a bonitní modely; pyramidový rozklad ROE
Název práce: Financial analysis of Karlovarské minerální vody, a.s
Autor(ka) práce: Borsuková, Lucia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Mikan, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to evaluate the financial condition of the company Karlovarské minerální vody, a.s. during the time period between 2007 and 2011. The work provides external view of the company and is based on the publicly available data. The work is divided into three parts, methodological , practical and one focused on description of the company. The first part describes selected indicators of financial analysis theoretically and also includes their justification. The second part focuses on the application of these financial indicators on the real company data. Computations of individual absolute, differential and ratio indicators are included as well. Moreover, this part includes pyramidal decomposition of ROE, Economic value added, creditworthy and bankruptcy models and intra-industry comparison. The work concludes with the most important results and findings of the practical part and overall evaluation of the financial situation of the company.
Klíčová slova: pyramidal decomposition of ROE; ratio indicators; Karlovarské minerální vody, a.s.; intra-industry comparison; creditworthy and bankruptcy models; Financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2013
Datum podání práce: 31. 8. 2013
Datum obhajoby: 6. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41212/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: