New public management

Název práce: New public management
Autor(ka) práce: Kubovcová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vláčil, Jan
Oponenti práce: Měšťan, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá reformní teorií řízení veřejné správy New Public Management, která vychází z nástrojů používaných v soukromém sektoru. Teoretická část práce přináší kritický pohled na racionální byrokracii Maxe Webera a snaží se vyzdvihnout přínosy využití moderních metod managementu ve veřejném sektoru. Praktická část, zabývající se implementaci nástrojů New Public Managementu v praxi veřejné správy České republiky, vychází z výsledků provedeného empirického výzkumu, na základě kterého je provedeno aktuální zhodnocení dané problematiky v praxi. Výsledky průzkumu ukazují zejména na využití metod měření kvality ve veřejné správě v České republice.
Klíčová slova: benchmarking; byrokracie; New public management
Název práce: New Public Management
Autor(ka) práce: Kubovcová, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vláčil, Jan
Oponenti práce: Měšťan, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the reform theory of public administration called New Public Management, which is based on tools used in the private sector. The theoretical part provides a critical view of rational bureaucracy and seeks to highlight the benefits of using modern methods of management in the public sector. The practical part, mainly focused on the implementation of the New Public Management tools in the practice of public administration in the Czech Republic, is based on the results of empirical research.The survey results indicate use of particular methods of measuring the quality of public administration in the Czech Republic.
Klíčová slova: benchmarking; bureaucracy; New public management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 4. 2012
Datum podání práce: 2. 1. 2013
Datum obhajoby: 6. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37402/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: