Zmrtvýchvstání tzv. Tobinovy daně. Jaké jsou její zamýšlené nezamýšlené a nezamýšlené nezamýšlené důsledky?

Název práce: Zmrtvýchvstání tzv. Tobinovy daně. Jaké jsou její zamýšlené nezamýšlené a nezamýšlené nezamýšlené důsledky?
Autor(ka) práce: Švec, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mládek, Josef
Oponenti práce: Hájek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V nedávné době někteří ekonomové a politikové v kontextu finanční krize znovu oprášili myšlenku zavedení tzv. Tobinovy daně, resp. daně z finančních transakcí (FTT). Diplomová práce stručně shrnuje dosavadní literaturu o FTT. Dvě případové studie Švédska a Velké Británie ukazují v určitých ohledech dvě rozdílné zkušenosti s FTT. Práce podrobně analyzuje národohospodářské důsledky Evropskou komisí navrhované FTT z pohledu ekonomické teorie a hospodářské politiky. Dílčí závěry diplomové práce odhalují některá negativa a úskalí FTT. Přínosy FTT přitom zůstávají spíše sporné. Práce proto dochází k závěru, že FTT není vzhledem k závažnosti svých dopadů vhodným hospodářskopolitickým opatřením.
Klíčová slova: Daň z finančních transakcí; Finanční regulace; Tobinova daň
Název práce: Resurrection of the so-called Tobin tax. What are the intended unintended and the unintended unintended consequences of financial transaction tax?
Autor(ka) práce: Švec, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mládek, Josef
Oponenti práce: Hájek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In recent times some economists and politicians in the context of financial crisis dusted off again the idea of introducing the so-called Tobin tax, or financial transaction tax (FTT), respectively. This thesis briefly reviews the existing literature on FTT. Two case studies of Sweden and Great Britain show in some respects two different experiences with FTT. The theses analyzes in detail the economic implications of the European Commission proposed FTT from the perspective of economic theory and economic policy. Partial conclusions of the thesis reveal some drawbacks and pitfalls of FTT. While the benefits of FTT remain rather controversial. The theses therefore concludes that FTT is not due to the severity of its impacts appropriate economic measure.
Klíčová slova: Tobin tax; Financial transaction tax; Financial regulation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2012
Datum podání práce: 11. 10. 2012
Datum obhajoby: 5. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36768/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: