Grafický design mobilního webu

Název práce: Grafický design mobilního webu
Autor(ka) práce: Košťál, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem grafického designu webu optimalizovaného pro mobilní telefony. Na úvod jsou popsány charakteristické rysy mobilních telefonů a jejich uživatelů z hlediska, které je důležité při návrhu grafického designu. Následně je popsán mobilní web a jeho možné alternativy. Po tomto úvodním seznámení následuje kapitola věnovaná přímo grafickému designu mobilního webu (obecné principy, specifika, rozvržení, doporučení). Tyto teoretické poznatky jsou využity při návrhu grafického designu na konkrétním případě formou případové studie. K řešení grafického návrhu mobilního webu byl vybrán Integrovaný studijní informační systém Vysoké školy ekonomické v Praze. Mezi uživateli informačního systému byl proveden průzkum, který byl zaměřen na studenty a šetřil, zdali přistupují ke školnímu informačnímu systému prostřednictvím mobilního telefonu, pociťují absenci jeho mobilní verze, a které aplikace informačního systému nejvíce využívají. Na základě provedeného výzkumu je stanovena informační architektura, podle které je navržen grafický design základních obrazovek mobilní verze webu školního informačního systému. V závěru bakalářské práce je finální návrh prezentován vybraným studentům, kteří zhodnotí informační architekturu a grafický design základních obrazovek webu aby bylo možné prokázat, že na základě provedeného průzkumu mezi studenty byly navrženy takové výstupy, které jsou v souladu s potřebami studentů.
Klíčová slova: mobilní webdesign; mobilní telefon; mobilní web; grafický návrh; chytrý telefon; responzivní webdesign; Integrovaný studijní informační systém
Název práce: Graphic design of mobile web
Autor(ka) práce: Košťál, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor thesis deals with the graphic web design which is optimized for mobile phones. The introduction is about the properties of mobile phones and its users in a way that is important to a website design. The mobile web and its possible alternatives are described after the introduction. After this preface is a chapter devoted directly to graphic design of mobile website (general principles, specifics, layout recommendations). This knowledge is used to design a graphic design on a specific case-study. For create graphic design mobile site was chosen Integrated Study Information System at the University of Economics, Prague. A research was made among the users of the information system. It focused on using a mobile phone to visit Integrated Study Information System and which applications of this System, students use the most. Based on this research, information architecture was determined and a graphic design of basic screens of school information system was designed according to this information architecture. In the end of the thesis the final design is presented to selected students who will evaluate the information architecture and the graphic design of the selected screens in order to show the correct evaluation of research among students and the final outcome meets students needs.
Klíčová slova: Integrated Study Information System; smartphone; graphic design; responsive web design; mobile web design; mobile web; mobile phone

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2013
Datum podání práce: 18. 12. 2013
Datum obhajoby: 3. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44572/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: