Mezinárodní nevládní organizace při řešení konfliktů - případová studie krvavé diamanty a Kimberley Process Certification Scheme

Název práce: Medzinárodné nevládne organizácie pri riešení konfliktov -- prípadová štúdia krvavé diamanty a Kimberley Process Certification Scheme
Autor(ka) práce: Kudzejová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Kochan, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá rolou mimovládnych organizácií pri riešení konfliktov, pričom konkrétne sleduje úlohu mimovládnych organizácií pri tvorbe Certifikačnej schémy Kimberley Procesu ako prípadovú štúdiu. Práca nadväzuje najmä na činnosti mimovládnych organizácií, ktoré viedli k vytvoreniu Certifikačnej schémy Kimberley Procesu, ktorý by mal zabrániť obchodu s krvavými diamantmi a následne pomáhať ukončeniu a zabráneniu financovania konfliktov. Práca ponúka teoretické pozadie úlohy mimovládnych organizácií pri riešení konfliktov a tiež definície pojmov konflikt, mimovládne organizácie a krvavé diamanty. Práca taktiež popisuje výhody a nevýhody spojené s účasťou mimovládnych organizácií v Kimberley Procese. V práci je úloha mimovládnych organizácií definovaná konkrétnymi činnosťami mimovládnych organizácií, ktoré viedli k vytvoreniu, zavedeniu a fungovaniu Kimberley Procesu.
Klíčová slova: krvavé diamanty; Certifikačná schéma Kimberley Procesu; riešenie konfliktov; NGOs; nevládne organizácie
Název práce: Mezinárodní nevládní organizace při řešení konfliktů - případová studie krvavé diamanty a Kimberley Process Certification Scheme
Autor(ka) práce: Kudzejová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Kochan, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá rolí nevládních organizací při řešení konfliktů, přičemž konkrétně využívá úlohy nevládních organizací při tvorbě Certifikačního schématu Kimberley Procesu jako případovou studii. Práce popisuje zejména činnosti nevládních organizací, které vedly k vytvoření Certifikačního schématu Kimberley Procesu, který by měl zabránit obchodu s krvavými diamanty a následně napomáhat ukončení konfliktů a zabránění jejich financování. Práce nabízí teoretický základ ohledně role nevládních organizací při řešení konfliktů a také definice pojmů konflikt, nevládní organizace a krvavé diamanty. Práce také popisuje výhody a nevýhody, týkající se účasti nevládních organizací v Kimberley Procesu. V práci je role nevládních organizací definována konkrétní činností nevládních organizací, které vedly k vytvoření, zavedení a fungování Kimberley Procesu.
Klíčová slova: krvavé diamanty; NGOs; nevládní organizace; řešení konfliktů; Certifikační schéma Kimberley Procesu
Název práce: International nongovernmental organizations and conflict resolution - case study blood diamonds and Kimberley Process Certification Scheme
Autor(ka) práce: Kudzejová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Kochan, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with the role of the nongovernmental organizations in conflict resolution, specifically using the role of NGOs in creation of the Kimberley Process Certification Scheme as a case study. In particular, the thesis follows the actions of NGOs leading to Kimberley Process, a certification system which should prevent the trade with blood diamonds, and subsequently help ending and preventing the financing of conflicts. The thesis provides theoretical background for the role of NGOs in conflict resolution and also the definitions of the terms conflict, nongovernmental organizations and blood diamonds. It also describes the advantages and disadvantages concerning the participation of NGOs in the Kimberley Process. In the thesis, the role of the nongovernmental organizations is defined by the specific activities of NGOs, which led to creation, implementation and functioning of the Kimberley Process.
Klíčová slova: nongovernmental organizations; Kimberley Process Certification Scheme; NGOs; conflict resolution; blood diamonds

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 5. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 25. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37712/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: