Analýza WWW stránek na základě klíčových slov

Název práce: Analýza WWW stránek na základě klíčových slov
Autor(ka) práce: Doležal, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou klíčových slov pro optimalizaci webových stránek. Zaměřuje se téměř výhradně na on-page faktory související s klíčovými slovy a frázemi. Cílem je návrh metodiky pro analýzu klíčových slov a její zhodnocení na základě praktického použití. Návrh metodiky se opírá o teoretické i praktické znalosti a zkušenosti, je hlavním přínosem práce. Využití analýzy klíčových slov je velmi široké, tvoří zejména základ pro tvorbu webu a jeho obsahu. S navrženou metodikou by se měl seznámit každý, kdo chce svůj web zviditelnit mezi konkurenčními stránkami, kdo chce lépe poznat své zákazníky a generovat vyšší zisk, protože pro všechny tyto i další účely je metodika přínosná. První ze dvou částí této práce představuje teoretický výklad. Je v ní vysvětleno, jakou pozici má analýza klíčových slov v SEO a ve web miningu. Dále jsou definovány významné pojmy související s klíčovými slovy, jsou popsány vlastnosti klíčových slov a metody, jak klíčová slova získávat pro optimalizaci webových stránek. Je vysvětleno, jakým různým cílům může analýza klíčových slov sloužit a jakými metrikami lze měřit dosahování těchto cílů. Dále jsou uvedeny základní nástroje používané při analýze klíčových slov a vlastnosti dvou současně nejpoužívanějších vyhledávačů v České republice, Googlu a Seznamu. Druhá, praktická část, obsahuje návrh metodiky pro analýzu klíčových slov, která zahrnuje nejen sběr dat, ale také optimalizaci webových stránek a monitoring změn. Jednotlivé procesy metodiky jsou dále rozvedeny v praktických experimentech pro konkrétní webové stránky. Na závěr je zhodnocena efektivita použité metodiky.
Klíčová slova: web mining; SEO; analýza klíčových slov; klíčová fráze; klíčové slovo
Název práce: Analysis of WWW pages on the basis of keywords
Autor(ka) práce: Doležal, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is about keyword research for optimization of web pages. The thesis is mainly focused on on-page factors which are connected with keywords and key phrases. The goal of the thesis is design of methodics for keyword research and its evaluation on the basis of practical usage. The design of methodics is based on theoretical and practical knowledge and experience and it is the main contribution of the thesis. Usage of the keyword research is very wide, it forms the basis of creation of a web and content of the web. Everybody should learn the methodics, who wants to promote his web in competitive area, who wants to get to know his customers better and to generate higher profit, because the methodics is beneficial for all these and other reasons. The first part is theoretical basis. It shows the position of keyword research in SEO and in web mining. Further the important terms connected with keywords are defined. Keyword properties and methods to gaining keywords for website optimization are described either. Further various targets and metrics for measuring these targets are introduced. Next the most important tools for keyword research and characteristics of the two most used search engines for the Czech Republic (Google and Seznam) are described. The second part includes the design of the methodics for keyword research which consists of data collection, website optimization and monitoring of changes. Individual processes of methodis are described in practical experiments for particular web pages. The effectiveness of the methodics is evaluated at the end.
Klíčová slova: web mining; keyword research; keyword; key phrase; SEO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 3. 2013
Datum podání práce: 26. 6. 2013
Datum obhajoby: 27. 8. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41902/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: