Potenciál podnikových sociálních sítí pro podporu Green ICT

Název práce: Potenci8l podnikových sociálnych sietí na podporu Green ICT
Autor(ka) práce: Michalovčik, Jozef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Basl, Josef
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca popisuje sociálne siete ako nový nástroj, ktorý ovplyvnil spôsob, akým ľudia využí-vajú internet a navzájom komunikujú. Túto pomerne novú technológiu a trend vykresľuje po technologickej stránke, ktorá je v súlade s Green ICT. Detailne popisuje prínosy virtua-lizácie, cloud computingu či webu 2.0, ktoré túto inováciu umožnili. Na druhej strane vy-kresľuje sociálne siete zo sociologického hľadiska ako prirodzený vývoj, ktorý nevyžaduje razantnú zmenu správania sa používateľov. Ide len o ďalší krok vo vývoji nástrojov komu-nikácie a výmeny informácií. Vyčleňuje podnikové sociálne siete a ich potenciálne uplat-nenie v rámci podniku, a to na podporu jeho chodu, podporu komunikácie, zdieľania dokumentov a informácií či podporu riadenia a manažérskeho rozhodovania. Analyzuje a vzájomne porovnáva súčasne dostupné podnikové sociálne siete čím vytvára viackriteriálnu maticu, ktorá firmám poskytuje návod a pomôcku pri výbere konkrétneho nástroja podľa ich preferencií. Zároveň na základe vzorových aktivít a situácií z projektového manažmentu porovnáva komunikáciu pomocou podnikovej sociálnej siete s komunikáciou cez email. Na týchto príkladoch demonštruje mieru pridanej hodnoty použí-vania podnikových sociálnych sietí znalostnými pracovníkmi, v podobe efektívnejšieho fungovania a zvýšenia zamestnaneckej spokojnosti.
Klíčová slova: udržateľné ICT; Enterprise 2.0; Web 2.0; Green ICT; Interná komunikácia; porovnanie podnikových sociálnych sietí; potenciál podnikových sociálnych sietí; podnikové sociálne siete; Sociálne siete
Název práce: Potenciál podnikových sociálních sítí pro podporu Green ICT
Autor(ka) práce: Michalovčik, Jozef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Basl, Josef
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca popisuje sociálne siete ako nový nástroj, ktorý ovplyvnil spôsob, akým ľudia využí-vajú internet a navzájom komunikujú. Túto pomerne novú technológiu a trend vykresľuje po technologickej stránke, ktorá je v súlade s Green ICT. Detailne popisuje prínosy virtua-lizácie, cloud computingu či webu 2.0, ktoré túto inováciu umožnili. Na druhej strane vy-kresľuje sociálne siete zo sociologického hľadiska ako prirodzený vývoj, ktorý nevyžaduje razantnú zmenu správania sa používateľov. Ide len o ďalší krok vo vývoji nástrojov komu-nikácie a výmeny informácií. Vyčleňuje podnikové sociálne siete a ich potenciálne uplat-nenie v rámci podniku, a to na podporu jeho chodu, podporu komunikácie, zdieľania dokumentov a informácií či podporu riadenia a manažérskeho rozhodovania. Analyzuje a vzájomne porovnáva súčasne dostupné podnikové sociálne siete čím vytvára viackriteriálnu maticu, ktorá firmám poskytuje návod a pomôcku pri výbere konkrétneho nástroja podľa ich preferencií. Zároveň na základe vzorových aktivít a situácií z projektového manažmentu porovnáva komunikáciu pomocou podnikovej sociálnej siete s komunikáciou cez email. Na týchto príkladoch demonštruje mieru pridanej hodnoty použí-vania podnikových sociálnych sietí znalostnými pracovníkmi, v podobe efektívnejšieho fungovania a zvýšenia zamestnaneckej spokojnosti.
Klíčová slova: porovnání ESN; potenciál podnikových sociálních sítí; podnikové sociální sítě; Sociální sítě; Udržitelné ICT; Enterprise 2.0; Web 2.0; Green ICT; Interní komunikace
Název práce: Potential of Enterprise Social Network to support Green ICT
Autor(ka) práce: Michalovčik, Jozef
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Basl, Josef
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Thesis describes social networks as a new tool, which affects the way how people use in-ternet and how they communicate. This relatively new technology and trend is firstly de-scribed from technological perspective, which is in harmony with Green ICT. In detail describes contributions of virtualization, cloud computing and Web 2.0 which allowed this innovation in a first place. On the other side it describes social networks from sociological perspective as simple adapting to natural development, which doesn't require any big be-havioral changes. It seems that it is just another step in development of tools for infor-mation exchange and communication. Secondly thesis separates enterprise social network and characterize their potential application inside the company for supporting operation, communication, documents and information sharing, managing or decision making. Thesis analyze and compare current available enterprise social networks and creates multi-criteria matrix, which provides manual or guide for choosing the right ESN tool according to company's preferences. Simultaneously based on sample activities and dealing various situations from project management, compares communication by using enterprise social network with communication via email. On this examples demonstrate added value by using enterprise social networks by knowledge workers in the meaning of more effective cooperation and higher employee satisfaction.
Klíčová slova: Sustainable ICT; Enterprise 2.0; Web 2.0; Potential of ESN; ESN comparison,; Green ICT; Enterprise social network; Social network

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2012
Datum podání práce: 14. 12. 2012
Datum obhajoby: 29. 8. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39513/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: