Procesní model organizace

Název práce: Procesní model organizace
Autor(ka) práce: Šindelářová, Šárka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Saska, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou procesního řízení a modelování organizace. Cílem práce je navrhnout budoucí stav procesního uspořádání ve vybraném útvaru nadnárodní společnosti, který vychází z normy ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2011 pro velmi malé podniky, doplněn o techniky z agilních metodik. Finální podoba budoucího návrhu zahrnuje konceptuální a detailní návrh předepsaný normou, podporován vybranými agilními technikami, upraven o výsledky z rozdílové analýzy konceptuálního a detailního návrhu a současného stavu. Teoretická část práce uvádí do problematiky procesního řízení a modelování, představuje standardy a metodiky pro modelování a řízení IT procesů. Praktická část práce je věnována aplikaci vybrané normy pro řízení procesů IT a agilních technik, které tuto normu podporují. Návrh procesního uspořádání je modelován podle vybrané metodiky MMABP a předepsaných standardech. Práce může být inspirací pro společnosti, kterým by vyhovovala kombinace tradičních a agilních přístupů v IT.
Klíčová slova: ISO / IEC TR 29110-5-1-2:2011; Eriksson-Penker; Scrum; BPMN; procesní modelování; UML; MMABP; procesní řízení; XP; Kanban; reengineering
Název práce: Organizational process model
Autor(ka) práce: Šindelářová, Šárka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Saska, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis covers with the topic of process management and organization modeling. The goal is to design a future state of process architecture in selected department of a multi-national company, which is based on ISO / IEC TR 29110-5-1-2:2011 for very small entities, complemented by techniques of agile methodologies. The final form of the future proposal includes the conceptual and detail design according to the aforementioned standard, supported by the selected agile techniques, adjusted for the results of the differential analysis of conceptual and detail design and current status. The theoretical part presents the issue of process management and modeling standards and a methodology for modeling and control of IT processes. The practical part is devoted to the application of the selected standard for IT management processes and agile techniques that support this standard. The proposed process architecture is modeled using the selected methodology MMABP and prescribed standards. The work can serve as an inspiration for the company that would be suited a combination of traditional and agile approaches to IT.
Klíčová slova: process modeling; XP; Kanban; BPMN; ISO / IEC TR 29110-5-1-2:2011; MMABP; reengineering; Eriksson-Penker; Scrum; process management; UML

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2012
Datum podání práce: 22. 6. 2013
Datum obhajoby: 29. 8. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36137/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: