Metodika testování podle mezinárodních praktik a standardů

Název práce: Metodika testování podle mezinárodních praktik a standardů
Autor(ka) práce: Králová, Iveta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V oboru softwarového inženýrství existuje mnoho metodik, které jsou zaměřeny na celý proces vývoje softwaru. Cílem procesu vývoje softwaru je dodat kvalitní produkt, který uspokojuje požadavky uživatelů, dodat jej včas a v rámci stanoveného rozpočtu. Testování je nástrojem ověřování kvality softwaru a funguje při vývoji softwaru jako zpětná vazba. Většina metodik vývoje softwaru je k dispozici pouze v angličtině, klade důraz spíše na samotný vývoj softwaru a oblasti testování se věnuje pouze okrajově. Správně nastavený proces testování ovšem může přispět k vyšší kvalitě softwaru a zabránit možným dopadům při selhání celého informačního systému. Současné české metodiky zaměřené výhradně na oblast testování vznikly buď interně ve firmách, kde nejsou přístupné veřejnosti, nebo v rámci diplomových prací, kde způsobem vytvoření bylo typicky přizpůsobení a rozšíření stávajících metodik vývoje softwaru pro testování v konkrétní společnosti nebo týmu. Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření metodiky testování v češtině, která vychází z mezinárodních praktik a standardů, není přizpůsobena na míru konkrétní organizaci a podle které bude možné postupovat při definování procesů testování v různých organizacích bez ohledu na jejich specifické zaměření. Navržená metodika je zároveň implementována v nástroji EPF Composer, který umožňuje správu metodiky i její publikaci ve formě webové prezentace. Diplomová práce sleduje i cíle další. Za účelem ověření naplnění cíle vytvoření standardizované metodiky testování je cílem práce také následné zhodnocení metodiky pomocí standardizovaného procesního rámce pro zlepšování procesů testování a shrnutí, které oblasti mohou být předmětem dalšího rozšiřování metodiky. Cílem teoretické části práce je hodnocení metodik vývoje softwaru z pohledu testování, uvedení přehledu standardů se vztahem k testování, charakteristika vybraných standardů, objasnění účelu certifikací v oblasti testování a analýza možností využití materiálů pro přípravu na certifikace ISTQB. Cílů bylo dosaženo především analýzou dostupných materiálů pro certifikace ISTQB, analýzou metodik vývoje softwaru, standardů, procesního rámce TMMi a dalších zdrojů, které se zabývají oblastí testování, metodikami a standardy v oblasti testování. Hlavním přínosem práce je metodika testování, která je postavena na procesu testování definovaným mezinárodní organizací ISTQB, kterému dodává metodický rámec v podobě propojení a rozpracování jednotlivých metodických prvků. Jedním z prvků metodiky jsou pracovní produkty, které metodika specifikuje s ohledem na standard IEEE 829. Metodika není závislá na potřebách konkrétní společnosti a je možné ji jednoduše převzít, spravovat a dále přizpůsobovat. Může být využita jako výchozí bod při tvorbě testovací strategie v českých organizacích, které se zabývají vývojem softwaru a mají zájem k oblasti testování přistupovat podle mezinárodních praktik.
Klíčová slova: technika; úloha; role; defekt; pracovní produkt; standard; ISTQB; metodika testování
Název práce: Testing methodology according to international practices and standards
Autor(ka) práce: Králová, Iveta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
There are many methodologies in the field of software engineering that focus on the entire software development process. The software development process aims to provide a quality product that meets user requirements, and to deliver it on time as well as within budget. Testing is a tool for verifying the quality of software and serves as feedback in software development. Most software development methodologies are available only in English, they emphasize the actual software development and address testing only marginally. An accurately designed testing process however, may contribute to higher software quality and avoid potential problems resulting from the entire information system's failure. Current Czech methodology that focuses exclusively on testing has been developed either inside individual companies and thus is not accessible to the public, or is contained in graduate theses, where it was typically created by adapting and expanding the existing software development methodologies for testing within a particular company or team. The main objective of this thesis is to establish a methodology for testing in Czech, which is based on international practices and standards, which is not tailored to a specific organization and which can be used as guidance in defining test processes in various organizations, regardless of their specific focus. The proposed methodology is also implemented in the tool EPF Composer that enables administration of methodology and its publication in the form of the website. The thesis also pursues additional objectives. In order to verify the objective of developing a standardized testing methodology is met, the thesis strives to produce a subsequent evaluation methodology using a standardized process framework in order to improve the testing process as well as a summary detailing which areas may be the subject of further expansion methodology. The theoretical part of the thesis aims to evaluate software development methodologies in terms of testing, to provide an overview of standards related to testing and to describe selected standards, to clarify the purpose of certification in testing and to analyze the possibilities of utilizing materials to prepare for the ISTQB certification. The objectives were achieved by analyzing the available materials for ISTQB certification, analyzing software development methodologies, standards, the TMMi procedural framework and other resources that deal with testing as well as its methodologies and standards. The main contribution of this work is a testing methodology, which is based on the testing process as defined by the international organization ISTQB. It provides a methodological framework by interconnecting and expanding individual methodological elements. Elements of the methodology include working products, as specified by the methodology with respect to the IEEE 829 standard. The methodology does not depend on the needs of a particular company and may be easily adopted, managed and customized. It may be used as a starting point in creating a testing strategy in Czech companies focused on software development which are interested in approaching testing in compliance with international practices.
Klíčová slova: standard; ISQTB; testing methodology; defect; work product; technique; role; task

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2012
Datum podání práce: 28. 6. 2013
Datum obhajoby: 27. 8. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40728/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: