Německý daňový systém

Název práce: Německý daňový systém
Autor(ka) práce: Wurstová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Vokáč, Matěj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je problematika německého daňového systému, který představuje poměrně složitý celek. Cílem práce je poskytnout českým exportérům aktuální a praktické informace využitelné pro jejich podnikatelskou činnost na území Německa. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola se věnuje exportu z ČR do SRN. Ve druhé kapitole jsou představeny jednotlivé právní formy společností, které mohou být v SRN založeny. Třetí kapitola se věnuje daňové harmonizaci a koordinaci z evropské perspektivy. Poslední dvě kapitoly představují praktickou část diplomové práce. Ve čtvrté kapitole jsou analyzovány jednotlivé druhy přímých a nepřímých daní. V poslední kapitole jsou pak aplikovány poznatky z předešlých částí práce na příklady a situace z daňové praxe, se kterými se čeští podnikatelé mohou při vývozu svého zboží a služeb do SRN setkat.
Klíčová slova: korporátní daň; daň z příjmů; DPH; daňová harmonizace v EU; export do SRN; právní prostředí SRN; německý daňový systém
Název práce: German tax system and its consequential obligations for the Czech exporters
Autor(ka) práce: Wurstová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Vokáč, Matěj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this master thesis is the German tax system which is a relatively complicated entity. The aim of this thesis is to provide the updated and practical information useful for the Czech exporters and for their business activities in Germany. The thesis consists of five chapters. The first chapter describes the main export features from the Czech Republic to Germany. Next chapter analyses the different legal forms of companies that can be set up in Germany. The third chapter presents the process of the tax harmonisation and co-ordination within the EU. Next two chapters create the practial part of the master thesis. Particular types of both direct and indirect taxes are object of the fourth chapter. Finally, the last chapter applies the theoretical knowledge gained from the previous parts of the thesis in form of examples and situations from the tax practice and real business life of the entrepreneurs who export their goods and services to Germany.
Klíčová slova: income tax; German tax system; corporate tax; VAT; tax harmonisation within the EU; export to Germany; German law environment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 12. 2012
Datum obhajoby: 6. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33984/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: