Zhodnocení potenciálu BPM a SOA v organizaci za účelem zjištění vhodného integračního přístupu

Název práce: Zhodnocení potenciálu BPM a SOA v organizaci za účelem zjištění vhodného integračního přístupu
Autor(ka) práce: Hnilička, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání integrace BPM/SOA s cílem identifikovat klíčové aspekty pro úspěšnou integraci, zároveň využít tyto aspekty k hodnocení integrační iniciativy BPM/SOA organizace a nejen určit, jak si organizace stojí v tomto počínání, ale také jí pomoci navrhnout vlastní rozvojový plán. Práce je založena na rozsáhlém studiu literatury. V kombinaci s rozhovory s odborníky analyzuje různé aspekty integrace BPM/SOA. Hlavními oblastmi, které byly zkoumány a analyzovány, byly rozdíly BPM a SOA, problémy bránící integraci, zralostní modely a různé navrhované přístupy pro dosažení úspěšné integrace. Nejdůležitější výsledky a přínosy této diplomové práce jsou kritické faktory úspěchu integrace BPM/SOA, integrační přístup a metoda hodnocení integrace. Kritické faktory úspěchu jsou odvozeny z komplexní analýzy best practices a běžných úskalí praxe. Jsou zahrnuty do hodnotící metody, která klasifikuje organizaci a zjišťuje úroveň připravenosti pro úspěšnou integraci.
Klíčová slova: process; SOA; BPM; integrace; služba; znalostní model
Název práce: Assessment of organisations BPM and SOA capabilities in order to determine an appropriate integration approach
Autor(ka) práce: Hnilička, Václav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on exploring the integration of BPM/SOA in order to identify the key aspects for successful integration. At the same time utilizing these aspects to evaluate organization's BPM/SOA integration initiative not only to determine how the organization is in this behavior but also to help design their own development plan. The thesis is based on an extensive literature study. In combination experts interviews analyzing various aspects of the integration of BPM/SOA. The main areas which have been examined and analyzed were the differences between BPM and SOA, challenges to integration, maturity models and proposed various approaches to achieve successful integration. The most important results and benefits of this thesis are critical success factors for integration BPM/SOA, integration approach and the assessment method integration. Critical success factors are derived from comprehensive analysis of best practices and common pitfalls practice. They included an assessment method that classifies organizations and determine the level of readiness for successful integration.
Klíčová slova: maturity model; BPM; integration; service; process; SOA

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2011
Datum podání práce: 2. 5. 2012
Datum obhajoby: 26. 8. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33749/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: