Makroekonometrický model měnové politiky

Název práce: Makroekonometrický model měnové politiky
Autor(ka) práce: Čížek, Ondřej
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Pánková, Václava
Oponenti práce: Kodera, Jan; Lukáš, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V disertační práci se nejprve věnuji obecným principům, na kterých jsou současné makroekonometrické modely vybudovány a popisuji základní východiska alternativních směrů. Následně formuluji makroekonomický model měnové politiky, jehož cílem je popis fundamentálních vztahů mezi reálnou a nominální ekonomikou. Model je formulován endogenizací parametrů původně lineárního modelu. Přestože se jedná o model nelineární, začlenil jsem jej do rámce stavově prostorových modelů s měnícími se koeficienty v čase, což umožnilo aplikaci standardního algoritmu Kalmanova filtru, s využitím něhož jsem sestavil věrohodnostní funkci a parametry modelu odhadl její maximalizací. Kromě ekonometrického odhadu prezentuji problematiku identifikovatelnosti parametrizované struktury modelu. Uvedenou teorii aplikuji v závěrečné části na formulovaném modelu, kterým je popsán ekonomický vývoj v eurozóně. Významným poznatkem aplikační části je zjištění, že Taylorovo pravidlo není vhodné pro popis úrokové politiky Evropské centrální banky. Ekonometrický odhad a analýza identifikovatelnosti rovněž ukázaly, že úroková politika Evropské centrální banky má pouze velmi omezený efekt na reálnou ekonomickou aktivitu Evropské unie. Oba zmíněné výsledky představují bezesporu významná zjištění, neboť měnová politika v makroekonomických modelech formulovaných za posledních zhruba dvacet let byla zpravidla popisována jakožto politika úroková, a to s využitím Taylorova pravidla.
Klíčová slova: Kalmanův filtr; Phillipsova křivka; Taylorovo pravidlo; trh práce; Makroekonometrické modelování; Fisherova matice; metoda maximální věrohodnosti; měnová politika; teorie identifikovatelnosti
Název práce: Macroeconometric Model of Monetary Policy
Autor(ka) práce: Čížek, Ondřej
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Pánková, Václava
Oponenti práce: Kodera, Jan; Lukáš, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
First of all, general principals of contemporary macroeconometric models are described in this dissertation together with a brief sketch of alternative approaches. Consequently, the macroeconomic model of a monetary policy is formulated in order to describe fundamental relationships between real and nominal economy. The model originated from a linear one by making some of the parameters endogenous. Despite this nonlinearity, I expressed my model in a state space form with time-varying coefficients, which can be solved by a standard Kalman filter. Using outcomes of this algorithm, likelihood function was then calculated and maximized in order to obtain estimates of the parameters. The theory of identifiability of a parametric structure is also described. Finally, the presented theory is applied on the formulated model of the euro area. In this model, the European Central Bank was assumed to behave according to the Taylor rule. The econometric estimation, however, showed that this common assumption in macroeconomic modeling is not adequate in this case. The results from econometric estimation and analysis of identifiability also indicated that the interest rate policy of the European Central Bank has only a very limited effect on real economic activity of the European Union. Both results are influential, as monetary policy in the last two decades has been modeled as interest rate policy with the Taylor rule in most macroeconometric models.
Klíčová slova: Macroeconometric modeling; Kalman filter; Phillips curve; Fisher matrix; theory of identifiability; maximum likelihood method; Taylor rule; labor market; monetary policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2010
Datum podání práce: 8. 4. 2013
Datum obhajoby: 27. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42678/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: