Smart power v zahraniční politice Brazílie

Název práce: Smart power v zahraničnej politike Brazílie
Autor(ka) práce: Chovanová, Ľubica
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Peterková, Jana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V práci sa venujem východiskám práce teórie smart power, pričom sa túto teóriu snažím aplikovať na zahraničnú politiku Brazílie. Teoretická i pratická časť práce sa opiera o tri záladné piliere: soft power, ekonomickú moc a vojenskú moc. V práci sa snažím nájsť odpovede na otázky: Akými zdrojmi moci Brazília disponuje? Do akých nástrojov tieto zdroje pretvára pri tvorbe svojej zahraničnej politiky? Dokáže presvedčiť iného medzinárodného aktéra o svojich záujmoch alebo sa opiera o donucovacie prostriedky? Pri snahe o zodpovedanie týchto otázok som sa zamerala najmä na identifikáciu najdôležitejších zahranično-politickej krokov Brazílie, ktoré definovali jej súčasnú pozíciu na medzinárodnej scéne. O konkrétnu aplikáciu smart power teórie na zahraničnú politiku Brazílie sa snažím prostredníctvom analýzy brazílskeho pôsobenia v peacekeepingovej misii na Haiti od roku 2004. Situácia na Haiti je pre Brazíliu bezprecedentnou výzvou, v rámci ktorej môže čerpať zo soft power, ekonomických i vojenských zdrojov moci.
Klíčová slova: analýza zahraničnej politiky; Brazília ; smart power
Název práce: Smart power v zahraniční politice Brazílie
Autor(ka) práce: Chovanová, Ľubica
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Peterková, Jana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V práci se věnuji východiskům práce teorie smart power, přičemž tuto teorii snažím aplikovat na zahraniční politiku Brazílie. Teoretická i praticky část práce se opírá o tři záladné pilíře: soft power, ekonomickou moc a vojenskou moc. V práci se snažím najít odpovědi na otázky: Jakými zdroji moci Brazílie disponuje? Do jakých nástrojů tyto zdroje přetváří při tvorbě své zahraniční politiky? Dokáže přesvědčit jiného mezinárodního aktéra o svých zájmech nebo se opírá o donucovací prostředky? Při snaze o zodpovězení těchto otázek jsem se zaměřila zejména na identifikaci nejdůležitějších zahraničně politické kroků Brazílie, které definovaly její současnou pozici na mezinárodní scéně. O konkrétní aplikaci smart power teorie na zahraniční politiku Brazílie se snažím prostřednictvím analýzy brazilského působení v peacekeepingovej misi na Haiti od roku 2004. Situace na Haiti je pro Brazílii bezprecedentní výzvou, v níž může čerpat ze soft power, ekonomických i vojenských zdrojů moci.
Klíčová slova: Brazílie; analýza zahraniční politiky; smart power,
Název práce: Smart power in Brazilian foreign policy
Autor(ka) práce: Chovanová, Ľubica
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Peterková, Jana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
In my thesis I have been working theory bases of smart power, while trying to apply this theory to the foreign policy of Brazil. Theoretical and practical part of the thesis is based on three pillars: soft power, economic power and military might. The paper attempts to answer the question: What are the sources of brazilian power? Wha instruments are these sources turned to? How effectively can Brazil persuade another international actor about its interests or does it rely on coercive power? In trying to answer these questions, I focused mainly on the identification of the most important foreign policy actions in Brazil, which define its current position on the international scene. The application of smart power theory on Brazil's foreign policy is performed through the analysis of the Brazilian operations in peacekeeping mission in Haiti since 2004. The situation in Haiti is an unprecedented challenge for Brazil, under which it can draw on soft power, economic power and military resources.
Klíčová slova: smart power; Brazil; foreign policy analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2012
Datum podání práce: 6. 5. 2013
Datum obhajoby: 11. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35934/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: