Transformační proces v České republice ve druhé polovině devadesátých let 20. století

Název práce: Transformační proces v České republice ve druhé polovině devadesátých let 20. století
Autor(ka) práce: Měřička, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Szobi, Pavel
Oponenti práce: Tajovský, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem mé diplomové práce je komplexní analýza transformačního procesu v České republice se zaměřením na druhou polovinu devadesátých let 20. století. V první částí práce se stručněji zaměřím na analýzu transformačního a privatizačního procesu v letech 1991 - 1996. Důraz bude kladen zejména na zvolené koncepce privatizace a jejich kritiku. V samostatné podkapitole pak kriticky zhodnotím proces 1. a 2. vlny kupónové privatizace. Druhá část bude tvořena analýzou finanční krize v letech 1996 - 1997 a zabývat se budu především jejími příčinami a provedenými opatřeními. V dalších kapitolách práce se poté zaměřím na otázku tzv. třetí vlny kupónové privatizace, privatizaci bank a roli fungování Fondu národního majetku a Konsolidační agentury. Zpracování zvoleného tématu bude výsledkem analýzy vydaných pramenů, nejnovější odborné literatury a článků. Důležitou součástí bude také studium dobového tisku a rozhovory s některými ekonomy, které proběhly či probíhají v hromadných sdělovacích prostředcích. V poslední řadě se pokusím získat osobní rozhovor s některým ze zainteresovaných aktérů tohoto složitého procesu.
Klíčová slova: Kupónová privatizace; Transformace; Bankovní sektor; Fond národního majetku; Restituce; Tržní ekonomika; Liberalizace; Centrálně plánovaná ekonomika
Název práce: The transformation process in the Czech Republic in the second half of the nineties of the 20th century
Autor(ka) práce: Měřička, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Szobi, Pavel
Oponenti práce: Tajovský, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of my diploma thesis is comprehensive analysis of the transition process in the Czech Republic with focuse on the second half of the nineties of the 20th century. In the first part I briefly analyse transition and privatization process in 1991 - 1996. Emphasis will be given to the selected concept of privatization and criticism. Then in a separate sub-chapter I critically judge the procedure of first and second wave of coupon privatization. The second part will be consist of an analysis of the financial crisis in 1996 - 1997 and I'll mainly deal with its causes and implemented measures. In subsequent chapters of the thesis I'll focus on the question of the so-called third wave of voucher privatization, privatization of banks and the role the National Property Fund and the Consolidation Agency. Chosen subject will be the result of the analysis of published sources, the latest literature and papers. An important part will be also studying of daily press and interviews with some economists, which are published or were in mass media. Finally I will try to get some personal interview with someone of the actors, who's involved in this a complex process.
Klíčová slova: Restitution; Central planned economy; Bank sector; Liberalization; Market economy; Transformation; Voucher privatization; Privatization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2013
Datum podání práce: 25. 8. 2013
Datum obhajoby: 11. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42225/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: