Rakouská teorie hospodářského cyklu: role statků dlouhodobé spotřeby

Název práce: Rakouská teorie hospodářského cyklu: role statků dlouhodobé spotřeby
Autor(ka) práce: Wolf, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Komrska, Martin
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na empirické testování platnosti vybraných vztahů vyplývajících z rakouské teorie hospodářského cyklu (ABCT). Zvláštní pozornost je věnována statkům dlouhodobé spotřeby. Z ABCT vyplývá, že změna úrokové míry či dostupnosti úvěrů by měla mít vliv na relativní cenu, spotřebu a výrobu statků dlouhodobé spotřeby. Cílem této práce je ověřit, zda jsou změny těchto veličin v souladu s teoretickými předpoklady. Je vysloveno několik hypotéz, které jsou následně ověřovány pomocí vektorové autoregrese a testů Grangerovy kauzality. K analýze jsou použita data z USA, sestávající z časových řad, které zachycují průběh sledovaných veličin v období mezi roky 1985 a 2013. Platnost zkoumaných hypotéz se na daných datech nepodařilo jednoznačně prokázat.
Klíčová slova: Statky dlouhodobé spotřeby; VAR; Grangerova kauzalita; Rakouská teorie hospodářského cyklu
Název práce: Austrian Business Cycle Theory - the role of consumer durable goods
Autor(ka) práce: Wolf, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Komrska, Martin
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper focuses on empirical analysis of selected relationships derived from the Austrian Business Cycle Theory (ABCT). Special attention is paid to consumer durable goods. ABCT suggests that change in the rate of interest or credit availability induces change in relative consumption, production, and relative price of durable goods. This paper aims to verify whether the changes in these variables are consistent with Austrian theory. Several hypotheses are established and tested, using vector autoregression and Granger causality tests. The analysis is based on US time series data, covering the period between 1985 and 2013. The analysis failed to prove conclusively the validity of the hypotheses.
Klíčová slova: Consumer durable goods; VAR; Granger causality; Austrian Business Cycle Theory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2013
Datum podání práce: 9. 8. 2013
Datum obhajoby: 16. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43016/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: