Perception of the beauty and body image in Czech Republic, Slovakia and Hungary with application on beauty industry

Název práce: Perception of the beauty and body image in Czech Republic, Slovakia and Hungary with application on beauty industry
Autor(ka) práce: Chotváč, Richard
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Majoros, Evelin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
ABSTRACT CHOTVÁČ, Richard: Perception of beauty and body image in Czech Republic, Slovakia and Hungary and its application in beauty industry. [Master thesis] -- University of Economics in Prague, VŠE. Faculty of Business Administration; Tutor: doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. Prague: VŠE, 2013, 82pages. The Master thesis deals with the perception of the beauty in 3 countries, Czech Republic, Slovakia and Hungary. This thesis is showing differences between the perception of body image and beauty of women in 3 different countries by looking at the consumer's behavior. The first part of the thesis is theoretical and it is devoted to the definitions of beauty and body image of women. The Author shows consumers' differences between studied countries and the consequences of these differences. The objective of the second part is to analyze the survey of multiple respondents from Czech Republic, Slovakia and Hungary. Results of this survey are used in order to demonstrate differences in women's perception of the beauty shown in the theoretical part. Last part shows the practical approach to the thesis. Based on results from the survey, the author proposes the recommendations to the beauty industry marketers working for these countries. Key words: , , , , , , ,
Klíčová slova: body image; consumer behavior differences; beauty industry; habits; Hungary; Slovakia; Czech Republic; beauty
Název práce: Perception of the beauty and body image in Czech Republic, Slovakia and Hungary with application on beauty industry
Autor(ka) práce: Chotváč, Richard
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Majoros, Evelin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
ABSTRAKT CHOTVÁČ, Richard: Vnímanie krásy a tela v Českej republike, Slovensku a v Maďarsku a využitie v kozmetickom priemysle. [Diplomová práca] - Vysoká škola ekonomická v Prahe, VŠETKO. Fakulta podnikohospodárska, Školiteľ: doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. Praha: VŠE, 2013, 82pages. Diplomová práca sa zaoberá vnímaním krásy v 3 krajinách, Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Táto práca ukazuje rozdiely medzi vnímaním vlastného tela a krásy žien v 3 rôznych krajinách pri pohľade na správanie spotrebiteľa. Prvá časť práce je teoretická a je venovaná definíciám krásy a vnímaniu tela žien. Autor ukazuje rozdiely spotrebiteľov medzi sledovanými krajinami a dôsledky týchto rozdielov. Cieľom druhej časti je analyzovať prieskum respondentov z Českej republiky, Slovenska a Maďarska. Výsledky tohto prieskumu sú používané za účelom preukázania rozdielov vo vnímaní ženskej krásy, ktoré sú uvedené v teoretickej časti. Posledná časť predstavuje praktický prístup k práci. Na základe výsledkov z prieskumu, autor navrhuje odporúčania pre marketérov kozmetickom priemysle v týchto krajinách.
Klíčová slova: Maďarsko; Slovensko; Česká Republika; Body image; správanie zákazníkov; kozmetický priemysel

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2012
Datum podání práce: 26. 8. 2013
Datum obhajoby: 10. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42576/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: