Bioenergie jako alternativní zdroj pohonných hmot ve světové ekonomice

Název práce: Bioenergie jako alternativní zdroj pohonných hmot ve světové ekonomice
Autor(ka) práce: Běláčková, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Kašpar, Václav; doc. Kašpar,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o využívání bioenergie jako obnovitelného a environmentálně šetrného paliva pro dopravu. Zabývá se otázkou schopnosti biopaliv postupně nahradit ropná paliva v dopravě a snížit tak emise skleníkových plynů i energetickou závislost dopravy na nabídce ropy. Hodnocenými biopalivy jsou bioetanol, biodiesel a bioplyn. Hodnotícími faktory potom environmentální přínosy spojené s jejich využíváním, cenová konkurenceschopnost a odhadované produkční kapacity. Práce vychází především ze zkušeností získaných v zemích Západní Evropy, USA a Brazílii.
Klíčová slova: emise skleníkových plynů; doprava; bioplyn; energetické rostliny; biopaliva; biomasa; bioenergie
Název práce: Bioenergy as an Alternative Source of Fuels for Transport in World Economics
Autor(ka) práce: Běláčková, Adéla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Kašpar, Václav; doc. Kašpar,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2006
Datum podání práce: 1. 2. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3394/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: