Rizika českého trhu práce: žena v roli zaměstnankyně a matky

Název práce: Rizika českého trhu práce: žena v roli zaměstnankyně a matky
Autor(ka) práce: Jílková, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Pícl, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou harmonizace rodinného a profesního života. Definuje rizika českého trhu práce pro ženy s dětmi. Cílem diplomové práce je výzkum současných podmínek ovlivňujících postavení žen na trhu práce a navržení opatření zlepšujících postavení žen na trhu práce. Teoretická část bude zaměřena na charakteristiku rizik trhu práce. V praktické části bude prostřednictvím dotazníkového šetření provedena analýza vývoje podmínek pro ženy na trhu práce. Metoda pozorování odhalí nedostatky současné rodinné politiky a význam tradičního konceptu rodiny. Zhodnotím racionalitu jednání žen a jejich vnímání lidského kapitálu. Regresní analýzou zjistím, zda-li má dosažené vzdělání vliv na rozhodování ženy, kdy založit rodinu či jak dlouho setrvat na mateřské, popřípadě rodičovské dovolené. Metodou komparace porovnám vývoj na trhu práce ve vybraných zemích EU (Švédsko, Francie) a ČR.
Klíčová slova: rodičovský příspěvek; harmonizace rodinného a profesního života; rodinná politika; vzdělání ; nezaměstnanost žen; rodičovská dovolená; rodina
Název práce: The risk of the Czech labor market: Woman in the role of worker and mother
Autor(ka) práce: Jílková, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Pícl, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the harmonization of family and professional life. Defines the Czech labor market risks for women with children. The aim of thesis is to research the current conditions affecting the status of women in the labor market and to propose measures to improve the status of women. The theoretical part will focus on the characteristics of the labor market risks. In the practical part, through an analysis of survey development opportunities for women in the labor market. The method of observation reveals shortcomings of the current family policy and the importance of the traditional concept of family. I evaluate the rationality of conduct of women and their perception of the human capital. Regression analysis finds if the level of education has an impact on women deciding when to start a family or how long to stay on maternity or parental leave. Comparison method compares labor market development in selected EU countries (Sweden, France) and the Czech Republic.
Klíčová slova: harmonization of family and professional life; family policy; education; female unemployment; parental leave; parental contribution; family

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 1. 2013
Datum podání práce: 17. 5. 2013
Datum obhajoby: 8. 10. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40884/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: