Reforma účetnictví státu jako předpoklad ekonomického rozhodování externích uživatelů účetních výkazů obcí

Název práce: Reforma účetnictví státu jako předpoklad ekonomického rozhodování externích uživatelů účetních výkazů obcí
Autor(ka) práce: Svoboda, Michal
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Mejzlík, Ladislav
Oponenti práce: Nováková, Štěpánka; Steidlová, Jaromíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje přínos účetní reformy veřejných financí pro zvýšení relevance, využitelnosti a dostupnosti ekonomických dat ve veřejném sektoru ČR, zejména v případě obcí. Identifikuje také některá rizika účetní reformou vyvolaná a navrhuje způsob jejich odstranění. Shrnuje nezbytnost existence veřejného sektoru, identifikuje uživatele jeho ekonomických informací. Velmi podrobně popisuje samotnou účetní reformu veřejných financí. Konstruuje také ukazatel finančního zdraví obcí coby srozumitelný nástroj pro účely efektivního rozhodování jejich občanů -- daňových poplatníků a aplikuje jej na 6 201 obcí ČR k 31. 12. 2012.
Klíčová slova: Finanční zdraví; Obce; Vybrané účetní jednotky; Účetní reforma; Veřejný sektor
Název práce: Reform of Governmental Accounting as a Prerequisite of Economic Decisions Made by External Users of Municipality Financial Statements
Autor(ka) práce: Svoboda, Michal
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Mejzlík, Ladislav
Oponenti práce: Nováková, Štěpánka; Steidlová, Jaromíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This dissertation thesis analyzes gains of the governmental accounting reform in the Czech Republic in terms of increase in relevance, usability and accessibility of the economic data in the public sector of the Czech Republic, especially in municipalities. It identifies some risks that have arisen from this reform and offers some ways to eliminate them. The existence of the public sector itself is also explained as well as the existence of users of economic information of the public sector. It involves a comprehensive description of the reform of public sector financial reporting. A construction of a municipalities' financial health index is also included as a useful tool for increasing understandability and to become the decision making process of users (tax payers) at a higher level. This index is applied on 6 201 municipalities in the Czech Republic as of December 31, 2012.
Klíčová slova: Financial Health; Municipalities; Selected accounting entities; Accounting reform; Public Sector

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2008
Datum podání práce: 30. 8. 2013
Datum obhajoby: 11. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21449/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: